Skip to content

Comenia Script – článok v DOBREJ ŠKOLE

V časopise DOBRÁ ŠKOLA vyšiel článok o písme Comenia Script®, v ktorom sa dozviete základné informácie o tomto relatívne novom nespojitom písme. So súhlasom redakcie si článok môžete prečítať aj priamo na našom webe.

Pomerne nové písmo Comenia Script, ktoré sa teší čoraz väčšej obľube hlavne pre svoju jednoduchosť a čitateľnosť. V susedných Čechách sa písmo používa štvrtý rok na skoro 200 školách, na Slovensku ide zatiaľ len o pár lastovičiek. Písmo stihlo za pomerne krátky čas polarizovať českú verejnosť a stalo sa predmetom mnohých odborných i laických diskusií.

Andrea Cinegová, odborná garantka Comenia Script na Slovensku je azda najpovolanejším človekom, ktorý môže učiteľom, ale i rodičom pomôcť vyjasniť niektoré otázky.

Comenia Script

Názov Comenia Script je zložený z dvoch slov: Comenius ako Jan Amos Komenský a Script, čiže písmo na písanie. Písmo Comenia Script je vytvorené priamo pre potreby súčasných detí. Jeho hlavným znakom je, že je jednoduché a čitateľné. Je to nové písané písmo, ktorého autorkou je Radana Lencová. Písmo prešlo pilotným overovaním v Českej republike v rokoch 2010/2012. Zúčastnilo sa ho 33 škôl: základných, špeciálnych, domácich, škôl pre deti so zrakovým postihnutím, praktických škôl. Autorka sledovala pri navrhovaní písma prirodzené grafické tendencie detí dospelých. Vychádzala napríklad z toho, čo sa deti naučia samy pred vstupom do školy (paličkové písmo) a na túto schopnosť ďalej nadväzujú.

Charakteristika

Comenia Script je nespojité písané písmo. Má jednoduchú veľkú abecedu, ktorá je veľmi blízka deťom, ktoré prišli z predškolských zariadení a nemajú ešte dostatočne rozpísanú ruku. Malá abeceda je inšpirovaná renesančnou kurzívou. Pisári písali veľmi rýchlo a zároveň čitateľne. Samotná základná časť malých písmen je o niečo väčšia, a preto sa deťom píše jednoduchšie. Mnohé písmená CS sú písané jedným ťahom. Je zachovaný princíp priraďovania, aby si písmo zachovalo čitateľnosť. Písmo Comenia Script má dva druhy tvarov: veľké i malé. Miesto štyroch znakov (veľké, malé, písané, tlačené) sa deti učia písať dva znaky jednotlivého písmenka. I v tomto smere ide o zjednodušenie písma.

Tvarové varianty

Zvlášť sú v ponuke odporúčané ťahy pre ľavákov, deti nemusia tlačiť ceruzkou po linajke, ale ju ťahajú. V prváckych písankách sú na začiatku i na konci riadku zobrazené kvetinky, ktoré slúžia na to, aby deťom pomáhali pri písaní písmeniek. Kvetinky na riadku majú steblo, listy, koreň a kvet v rôznych výškach. Podľa toho deti vedia, odkiaľ a kam smerujú ťahy písmeniek. Na konci riadku sú zobrazené kvetinky pre ľavákov. Rovnako sú v ponuke i ďalšie tvary, ktoré sa učia deti v druhom ročníku. Tvary sú tiež iba odporúčané. Ide o malé písmená f, y, a k (k sa môže písať aj jedným ťahom). Pri veľkých písmenách je to G a J. Ide o výraznejšie tvary. V ponuke sú aj varianty číslic 3 a 4.  Deti si môžu vybrať, ktorý tvar je im blízky. Dôležité je, aby deti vybraný tvar využívali vo svojom ďalšom písomnom prejave. Keď sa im písmo zautomatizuje, nerozmýšľajú nad možnosťou tvarov. V druhom ročníku sa deti učia písať aj so sklonom. V prvom ročníku píšu kolmo na riadok. Rovnako si majú možnosť vyskúšať, čo im viac vyhovuje. Pri písaní so sklonom deti naberajú na rýchlosti. Pri dostatočnom rýchlom písaní, resp. vypísanom písme, jednotlivé slová vyzerajú, akoby boli napísané jedným ťahom.

Písmo pre deti s poruchami učenia

Písmo je veľmi vhodné i pre deti so špecifickými vývinovými poruchami učenia. Jednotlivé interpunkčné znamienka sa píšu hneď po napísaní každého písmenka, nie až po napísaní celého slova. To znamená, že pri slovnom prejave deti jednotlivé myšlienky nemusia prerušiť dopisovaním znamienok. Tak ako ide o čítanie s porozumením, pri písme Comenia Script ide o písanie s porozumením.

Písanky a didaktický materiál

Pri výučbe v prvej triede používajú deti písanky Viem písať 1, 2 a na rozcvičenie ruky Kreslím tvary. V 1. ročníku sa dbá na rovnomernosť písmen, na správne tvarové varianty, na správne usadenie interpunkčných znamienok, na rovnomerné medzery medzi slovami. Deti si kreslia zozačiatku hviezdičky medzi slovami alebo používajú ukazovák. V druhom ročníku sa deti učia tvarové varianty a písanie so sklonom. Používajú písanky Viem písať na cestách 1, 2. Sprievodcom je Plyšiačik Myšiačik. Deti sa okrem zdokonaľovania písania zároveň oboznamujú i s rôznymi krajinami a mestami. Súčasťou sú pútavé básničky. V treťom ročníku je už písmo dostatočne individuálne, dbá sa na dynamiku a rovnomernosť písania. Pre deti je pripravená písanka Putujeme za písmom. Deti a i dospelí sa môžu oboznámiť so vznikom písma od úplných prvopočiatkov až po súčasnosť. K dispozícii sú i rôzne didaktické pomôcky, napríklad obrázkové písmená, ktoré deťom pomáhajú pri vybavovaní si jednotlivých písmen, ide o veľké aj malé písmená a číslice. Tiež pexeso a dúhové písmená, ktoré môžu deti obťahovať rôznymi farbami a, samozrejme, dôležitý manuál pre učiteľa.

Šlabikár

Vyvstáva však otázka: aký šlabikár potom používať? V Českej republike písmo Comenia Script vyučujú na cca 150 školách. V ČR majú trikrát viac šlabikárov ako v Slovenskej republike. Školy používajú šlabikár, ktorý je im blízky. Rovnako i v SR je možné pri výučbe CS používať šlabikár, ktorý škola preferuje.

Legislatíva – Je možné používať písmo Comenia Script na Slovensku?

V štátnom vzdelávacom programe je uvedené, že deti je potrebné naučiť písať písaným písmom. Písané písmo je každé písmo, ktoré je napísané rukou. Súčasné písmo prešlo ešte v Československu v roku 1932 reformou. Odvtedy až do šesťdesiatych rokov prešlo drobnými úpravami, ako napríklad zúženie niektorých písmen. K rozdeleniu na písané a tlačené písmo prišlo z dôvodu, že to tlačené sa podobá na písmo používané v tlačiarni.

Cirkevná základná škola Narnia, na ktorej pôsobíte, sa rozhodla zapojiť medzi školy, ktoré už písmo používajú. Čo školu viedlo k tomuto rozhodnutiu?

Jedným z dôvodov bolo to, ako píšu deti vo vyšších ročníkoch. V prvom ročníku sa deti učia krásne, no náročné tvary. Následne však musia za čo najkratší čas napísať čo najviac textu – či ide o písanie poznámok, alebo o napísanie vlastných myšlienok. Žiaci upúšťajú od krasopisu, hľadajú kompromis medzi tlačeným a písaným písmom. No často prečítajú učitelia po žiakoch takýto text len veľmi ťažko. Niekedy sa stane, že deti nevedia čítať ani samy po sebe. To bol jeden z dôvodov, prečo naša škola začala minulý školský rok vyučovať písmo Comenia Script (CS). Ďalším boli potreby detí so špecifickými poruchami učenia (pozn. vpravo sa nachádza ukážka písma žiaka so ŠPU). V každom ročníku má škola takéto deti. Niektoré z nich i vo vyšších ročníkoch prechádzajú v spolupráci so špeciálnou pedagogičkou na CS (pozn. ukážka nad nadpisom je písmo toho istého žiaka so ŠPU, ktorý prešiel na CS). Uľahčuje im to písanie, učenie jednotlivých predmetov a celkové fungovanie v škole. V minulom školskom roku som si zo záujmu pozrela písanky našich siedmakov na matematiku a z dvadsiatich dvoch detí používalo osemnásť (!) tlačené písmo.

Má písmo vplyv na osobnosť dieťaťa?

K písmu CS sa vyjadrovalo mnoho odborníkov. Detskí psychológovia a grafológovia pracujú s aktuálnym písmom, ktorým píšu jednotlivé deti. Pri svojich analýzach zistili, že deti sa prispôsobia každej forme písaného písma, a teda aj písanému písmu CS. Na detskú psychiku má toto písmo pozitívny vplyv, pretože je jednoduché a priamo ušité na potreby detí. U nás v škole sa opierame o skúsenosti z prvého roka výučby CS a vidíme, že písmo deťom prospieva.

Nemôže vzniknúť situácia, že sa deti píšuce takýmto typom písma budú všetky podpisovať rovnako?

V rukopise každého pisateľa sa odráža jeho charakter, povahové črty, temperament a osobnosť. Minulý rok pri návšteve Základnej školy na Kodaňskej ulici v Prahe boli deti vyzvané, aby sa podpísali. Každý podpis bol úplne iný. I naše pani učiteľky minulý rok spoznali písmo detí, ktoré učia, bez toho, aby vedeli, o čiu písanku ide. Každé písmo je charakteristické pre iné dieťa. Napriek tomu je vidieť, že ide o CS.

V Čechách sa veľa diskutovalo a dodnes diskutuje o správnosti písma Comenia Script pre potreby vyučovania. Odporcovia upozorňujú na fakt, že toto nespojité písmo nie je vhodné na zdokonaľovanie jemnej motoriky – akoby sme neustále opätovným priložením pera zabrzdili už rozbehnuté auto.

Deti vzhľadom na jednoduchosť písma CS majú omnoho viac času na iné tvorivé aktivity. Áno, písmo rozvíja motoriku detí. No ak strihajú, skladajú, lepia, modelujú a čokoľvek, čo s cvičením ruky súvisí, majú rúčky rozcvičené dosť. Pred samotným písaním v škole s prvákmi robíme rôzne cviky na hrubú aj jemnú motoriku, cvičíme s celými rukami, lakťami, zápästím i prstami. Naši prváci a druháci píšuci CS sú deti, ktoré sú veľmi kreatívne, tvorivé a majú radosť z písania a píšu veľmi pekne. Pri klasickom písme sa deti učia kudrlinky, slučky a rôzne spoje, ktoré v neskoršom veku vypúšťajú zo svojho písomného prejavu. Tým, že dávame deťom priestor na tvorivosť, zdokonaľujú sa v jemnej motorike a zároveň podporujeme ich vlastný potenciál.

Čo však vtedy, ak príde dieťa z inej školy, kde sa Comenia Script nepoužíval alebo opačne – dieťa ovládajúce CS prestúpi do školy, kde sa písmo neučí?

Dieťa pri prestupe z inej školy môže ostať pri klasickom písanom písme. CS má v ponuke a môže sa samo rozhodnúť, ktoré písmo mu viac vyhovuje. Na ZŠ Kodaňskej v Prahe bolo dievčatko, ktoré pristúpilo v 2. ročníku zo školy, kde sa učili písať bežným písmom. Po zadaní úlohy sa spýtala, či má úlohu písať „jej“ písmom alebo Comenia Scriptom. Po istom čase ovládala obe písma bez problémov. Stačilo teda, aby sa pohybovala v prostredí, kde sa vyučovalo CS a ovládala aj tento druh písma.

Po prvom roku písania CS máte určite rôzne reakcie od rodičov. Predsa len, oni sa ešte učili písať klasickým spojitým písmom.

Minulý rok organizovala škola seminár pre rodičov i pre záujemcov o CS. Dôležitý bol pre nás aj názor rodičov a detí. Pýtali sme sa hlavne rodičov, ktorí mali dieťa v prvom, no i vo vyšších ročníkoch. Všetci opýtaní písmo CS privítali, vedeli porovnať rozdiel pri príprave úloh. Oceňovali, že nemusia s deťmi prepisovať písanky, že nácvik písania je omnoho jednoduchší a deti píšu s radosťou. Tešili sa, že sa nemusia učiť písať rôzne slučky, pri ktorých sa trápili hlavne deti, ktoré ešte nemali dostatočne rozpísanú ruku a že nemusia písať rôzne spoje, ako napríklad spájanie ob, ol, or, vr a podobne. Tie sa tak často nepoužívajú, a preto sa nám len ťažko vybavujú. V triedach často visia na nástenkách, aby ich deti videli, pretože sú pre ne náročné. Aj mnohí dospelí si ich často pletú. Rovnako i písanie veľkých písmen. Napríklad písmenko G, Q, F, H, Y – väčšina dospelých používa pri písaní veľkých písmen tlačené tvary, pretože sú jednoduchšie a nielen dospelí, i deti vo vyšších ročníkoch. Aj na úradoch sa väčšinou vyžaduje vypisovanie údajov paličkovým písmom z dôvodu čitateľnosti.

Nemajú hlavne starí rodičia obavy, či vnúčatá budú vedieť po nich prečítať text?

Deti sa učia čítať písaný text. Pracujú s jednotlivými písmenkami, individuálne či v skupinkách. Robia s textom vizuálne, čítajú ho. V novinách, šlabikároch a samotných knihách je množstvo rôznych fontov písmen a deti ich prečítať dokážu. Ak je text napísaný čitateľne, deti ho prečítať vedia.

Ako riešite na škole stav, že písanky a metodické pokyny pre učiteľa nie sú bežne v predaji a nie sú ani preložené do slovenčiny a aj ich cena je dosť vysoká?

Písanky Viem písať 1, 2 pre genetickú metódu (hláskovanie) a Viem písať na cestách 1, 2 už preložené do slovenčiny sú. Momentálne sa prekladá písanka Putujeme za písmom a písanky pre analyticko-syntetickú metódu (spájanie slabík do slov, potom viet), ktoré budú v budúcom školskom roku v ponuke. V súčasnosti sú písanky k dispozícii prostredníctvom Indície, n.o. Na škole si písanky hradia rodičia, určitú časť pomôcok hradí škola.

Čo teda čaká deti v jednotlivých ročníkoch pri písaní Comenia Scriptom?

Vzhľadom na dôkladný nácvik v prvom ročníku (s pomocnými linajkami a kvetinkami) sa deti naučia rovnomernému písaniu. Niektoré tvary sú rozlíšené len ich veľkosťou, napr. S, s, čo je pre deti výborné z hľadiska jednoduchosti. Na konci školského roka sme videli napísané odkazy od detí prvákov. Písali už bez pomocných čiar. Písmo bolo veľmi úhľadné a príjemne sa čítalo. A boli to ich vlastné myšlienky, nie prepis textu či diktát. V druhom a treťom ročníku sa v písaní zdokonaľujú. Naberajú na rýchlosti, rovnomernosti a čitateľnosti. Veľké písmená sú dostatočne veľké a malé písmenká sú jednotné, no viditeľne rozdielne. Dôležité je, že deti si samy písmo veľmi pochvaľovali, píšu ním s radosťou, a to je pre nás – učiteľov, rodičov a hlavne pre deti najdôležitejšie.

Martina SONDEJ
redakcia časopisu DOBRÁ ŠKOLA

Andrea CINEGOVÁ
odborná garantka CS na Slovensku

Indícia na Facebooku

Sledujte nás aj na Twittri @indiciaSK

Najčítanejšie články

RSS kanál článkov

Najnovšie videá

  • UPŽ 2018 Peter Halák - Záver konferencie
  • UPŽ 2018 Ivan Kalaš - Komenského recept na domácu paštétu, čiže Programovanie po novom
  • UPŽ 2018 Iveta Radičová - Moderný sociálny konflikt a jeho dôsledky

Archív správ