Skip to content

Program konferencie

Aktualizácia: Na stránke sme príspevky zoradili podľa časových blokov a na základe výsledkov preferenčného hlasovania sme pripravili zoznam workshopov, na ktoré sa bude treba vopred prihlásiť – začiatok prihlasovania 3.3. o 12:00.

K dispozícii na stiahnutie je prehľadný program v pdf.

Konferencia Učíme pre život 2018 sa bude konať 23. – 25. marca 2018 v Poprade.

Témou konferencie v roku 2018 je:   O T V Á R A M E !

Hoci vzdelávanie sa postupne mení a škola už nie je jediným miestom, kde ho môžeme získať, školské vzdelávanie stále zohráva kľúčovú úlohu. Medzi rodičmi a vo verejnosti často počúvame kritiku, že školy si pestujú a chránia svoj vlastný svet, oddelený od reality za plotom školského areálu. Konferencia Učíme pre život je určená predovšetkým tým, ktorí hľadajú cesty von z tohto chráneného šera či príšeria. A tento rok to chceme zdôrazniť naplno – aby bolo každému jasné, že v marci v Poprade sa nikto pred nikým a pred ničím neuzatvára. Naopak, otvárame!

Otvárame dvere učiacemu sa Slovensku

V dokumente Učiace sa Slovensko zverejnenom vo finálnej podobe v októbri 2017 bola predostretá vízia kvalitného vzdelávacieho systému. Dokument opisuje a odporúča mnoho inovácií, ktoré sa však v učiteľskej verejnosti stretli s rôznorodou odozvou. Časť učiteľov sa domnieva, že ide o sci-fi, utópiu, vzdušné zámky. Iní naopak tvrdia, že to, s čím dokument prichádza, už na školách dávno realizujú. Indícia sa s predostretou víziou stotožňuje a záleží im na tom, aby návrh reformy Učiace sa Slovensko nezapadol prachom. Ešte dôležitejšie však je, aby sa slovenské školstvo reálne začalo meniť naznačeným smerom. Ponúkame preto priestor na vzájomnú inšpiráciu. Aby tí, ktorí už mnohé navrhované metódy a postupy používajú, ukázali cestu tým, ktorí si myslia, že v našich podmienkach nie sú realizovateľné. Na osvieženie pamäti ponúkame niekoľko návrhov z dokumentu, ktoré by sa mohli stať témou vášho príspevku:

 • Individualizácia (personalizácia) vzdelávania
 • Práca s marginalizovanými skupinami
 • Práca s talentovanými žiakmi
 • Otvorená škola (komunikácia s rodičmi, pozývanie hostí, transparentné procesy riadenia…)
 • Hodnotová formácia žiakov
 • Flexibilná organizácia vyučovania (integrácia predmetov, blokové vyučovanie, vekovo nehomogénne skupiny, tímové vyučovanie)
 • Inovácie v hodnotení žiakov (slovné hodnotenie, projekty, portfóliá…)
 • Systémy sebahodnotenia škôl
 • Kultúra a klíma škôl; prostredie škôl
 • Prepojenie školského vzdelávania s neformálnym vzdelávaním a informálnym učením sa
 • Nové poňatie profesie učiteľa

Otvárame srdcia rôznorodosti

Deti nikdy neboli všetky rovnaké a vždy platilo, že každé z nich si potrebovalo nájsť vlastnú vzdelávaciu cestu – len sa o tom akosi nehovorilo. Dnes sa však spoločnosť stáva citlivejšou na špecifické potreby rôznych skupín obyvateľstva. Zdravotné, sociálne a kultúrne odlišnosti prestávame vnímať ako osobný problém „iných“ – všetky tieto odlišnosti sa stávajú témou na riešenie pre celú spoločnosť. Inklúzia a pohľad na žiaka ako na neopakovateľného jednotlivca sa stáva výzvou aj pre školy. Základnou podmienkou na úspešné zvládnutie tejto úlohy je však otvorené srdce a ochota prijať každé dieťa, aj keď práca s niektorými je možno ťažšia. O úspechoch i úskaliach prijímania všetkých detí v ich rôznorodosti porozmýšľame v tejto programovej línii.

Otvárame sa skúsenostiam iných

Iste poznáte ten pocit, keď navštívite iné mesto, inú krajinu. Niekedy sme prekvapení, že niektoré „samozrejmosti“ tu nefungujú, a naopak – zdanlivo nemožné je tu realitou. Niekedy možno len pár kilometrov od nás funguje niečo, čo je zaujímavé, inšpirujúce. Ponúkame priestor tým, ktorí zažili alebo zažívali „niečo iné“ a dokázali by inšpirovať aj ďalších. Je tu priestor pre:

 • Hostí zo zahraničia
 • Slovenských učiteľov so zahraničnou skúsenosťou
 • Učiteľov z národnostných škôl na Slovensku
 • Slovákov žijúcich mimo územia SR (národnostné menšiny v iných krajinách Európy)

Otvárame okná čerstvému vzduchu

Bolo vo Vašej škole priveľa tradičných postupov, zatuchnutá atmosféra, kamenné štruktúry? A podarilo sa Vám to zmeniť, oživiť školu? Zaujímajú nás príbehy škôl, ktoré prežívali v nehybnosti, ale podarilo sa im vpustiť svieži vzduch a rozvíriť stojaté vody.

Otvárame oči

Učíte rovnako, ako ste učili na začiatku svojej kariéry? Videli ste niekde v susednej škole, v susednej krajine, alebo hoci len v susednom kabinete niečo, čo bolo úžasné, mimoriadne a vy ste ani netušili, ako veľa sa tým dá dosiahnuť? Boli ste na školení, kde ste pochopili niečo úplne netradičné? Zmenilo Vás to? Alebo sami otvárate oči iným? Podeľte sa s nami o príbehy, ktorých ste (boli) súčasťou! Ako sa  stalo, že jeden konkrétny človek – učiteľ, riaditeľ, žiak – zmenil niečo podstatné, svoje zvyky, postoje, hodnoty? (Na príspevky tejto programovej línie vytvoríme klubové, diskusné prostredie – s možnosťou využitia prezentačnej techniky, ale predovšetkým vytvoríme prostredie pre osobnú komunikáciu „od človeka k človeku“.)

Názvy a anotácie prihlásených príspevkov zoradené do časových blokov

(zmeny v programe vyhradené)

Príspevky „v hoteli“ (bez obmedzenia počtu účastníkov)

Piatok dopoludnia

Martin Kríž: Reformy v chaose alebo chaos v reformách?

Žijeme v zaujímavých časoch – čo nie je práve dôvod na radosť. V pokojných časoch sa totiž žije lepšie. Radi by sme videli poriadok, ale vidíme skôr chaos. Budem hovoriť: o chaose ako takom, o časoch chaosu v dejinách, o tom, akú múdrosť ľudia hľadajú v čase chaosu a o príležitostiach, ktoré chaos ponúka. Chaos je v pohode, len ho treba prijať.

Piatok popoludní 14:00

Lucia Rosáková, Zuzana Michalíková: Podpora individuálne vzdelávaných žiakov so švvp

Pribúda počet detí so špeciálnymi potrebami, ktoré sú vzdelávané doma rodičmi. Školy často nemajú kapacity a podmienky nájsť pre tieto deti riešenia.   Pokúsime sa pomenovať dôvody, ciele, riziká a benefity individuálneho vzdelávania žiakov so špeciálnymi potrebami. Popíšeme ako vnímame očakávania, nároky a kompetencie v spolupráci rodiny a školy.

Matej Held: Vzdelávanie v dobe umelej inteligencie

Prednáška je trochu šokujúca a kontroverzná zároveň. Diskutovať budeme o súčasnom a budúcom vplyve technológií na globálnu spoločnosť a úlohu vzdelávania v nej. Nezaujímam ani pesimistický ani optimistický pohľad, skôr sa snažím v nej poukázať na vzdelávanie, ako kľúčový prvok úspechu do budúcnosti a potrebu jeho inovácie.

Zuzana Čačová: Otvorené školy – Aktívny prístup k demokratizácii prostredia na školách

Program rovesníckeho vzdelávania k demokracii je uceleným programom spolupráce so školami (7.-9. ročník ZŠ), ktorý sa zameriava na zlepšenie participácie detí a mladých ľudí na živote školy a jej rozhodovacích procesoch.

Mária Smreková, Claudia Hlavačková, Simon Kľuska: Sebahodnotenie školy 1.súkromného gymnázia v Bratislave na Bajkalskej

Naše skúsenosti s odpoveďami na otázky: Čo považujeme za kvalitné v práci našej školy – v oblasti výchovy, v oblasti vzdelávania. Aké sú naše slabé stránky vo výchove a vzdelávaní. Aký je náš personálny manažment. Silné a slabé stránky vedenia školy. A ako si predstavujú kvalitnú školu pre svoje deti naši študenti.

Mário Nicolini: Ako kňaz, imám a rabín získali srdcia mladých

Spojili sme hĺbkovú diskusiu s intenzívnym zážitkom, ktoré podnietili vyše 450 žiakov a desiatky pedagógov na 14 stredných školách uvedomiť si podstatný význam etnického a náboženského pluralizmu a spolužitia vo vzájomnej úcte. Chceme pokračovať a dotknúť sa aj Vašej duše.

Piatok popoludní 15:00

Ľubomír Held: Ako reformovať prírodovedné kurikulum pre základnú školu?

Prednáška informuje o výsledkoch projektu APVV 14-70, ktorý vychádza z aktuálneho stavu prírodovedného vzdelávania v základných školách, výsledkov medzinárodných meraní PISA. Predstavuje dominantné myšlienky,  rekonštruuje tradičné témy prírodovedného vzdelávania tak, aby sa vytvoril moderný a funkčný koncept kurikula od roku 2020.

Lenka Vymazalová: Aby MIMO nebol z čítania mimo – Vynovený šlabikár Virgovičová

Predstavenie pripravovanej novinky v ponuke vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana k novému školskému roku 2018/19 s ukážkami strán šlabikára v novej grafickej a výtvarnej podobe, rozšírené o pestrú ponuku doplnkových materiálov vrátane nového multimediálneho CD. Príspevok ponúka ukážky didaktických postupov v konkrétnych tematických oblastiach.

Norbert Maur: Odnaúčanie sa je nový spôsob učenia

Jediné, čím si môžeme byť v budúcnosti istí, je neustála zmena. Zameranie študentov na rast a koncept unlearning ponúkajú riešenie ako pripraviť mladých ľudí pre budúcnosť. Výzvou pre lídrov vo vzdelávaní bude vytvoriť podmienky pre odnaúčanie sa (unlearning). Pozrieme sa na to, čo odnaučovanie znamená a prečo by malo byť súčasť nášho myslenia.

Juraj Droppa: Čo bráni otvoreniu dverí Učiacemu sa Slovenku?

Budem hovoriť o autonómii a zodpovednosti, o flexibilnej organizácii vyučovania (integrácia predmetov, vekovo nehomogénne skupiny) a inovácii v hodnotení žiakov (experimentálne overovanie slovného hodnotenia na II. stupni ZŠ). Ale hlavne o štyroch veciach, ktoré bránia otvoreniu dverí Učiacemu sa Slovensku.

Martina Chalachánová, Eva Uličná: Keď je informatika na 1. aj 2. stupni vďaka učebnici zábavou

V príspevku vám ukážeme, že učenie a učenie sa informatiky na ZŠ môže byť zábavné pre učiteľov aj žiakov. Vďaka pripraveným úlohám dokážete zaujať a zamestnať žiakov s rôznymi schopnosťami, spôsobmi myslenia i úrovňami tvorivosti. S našou metodickou podporou a pripravenými pomôckami sa informatiky nemusia báť ani učitelia s menšími skúsenosťami.

Rastislav Halamíček: Keď muzika neladí a noty nedávajú zmysel

Nezodpovedne ľahkovážne rozprávanie o tenkej hranici medzi rytmom a tónom, ťažkých skladbách, rozladených nástrojoch a Bachovi, ktorý si s úctou vystrelil z potenciálneho chlebodarcu za pomoci stredoškolských transformácií funkcie jednej premennej.

Piatok popoludní 16:00

Roman Farnbauer, Alena Bastlová: Čo sa školy o sebe dozvedajú v testovaní KOMPARO

Škola zapojená do testovania KOMPARO dostáva podrobnú personalizovanú správu obsahujúcu množstvo dát a analýz. V prezentácií objasníme deväť indikátorov kvality vzdelávacích výsledkov, ktoré sledujeme na úrovni školy. Ak im vedenie školy a učitelia venujú dostatočnú pozornosť, môžu na ich základe efektívnejšie nasmerovať ďalšie pedagogické úsilie.

Andea Uherková: Školská Záhrada, ktorá učí

Učiť angličtinu v ovocnom sade, písať sloh medzi kvetinovými záhonmi či vyrábať na chémii mastičky z vlastne vypestovaných bylín? Nemyslite si, že na záhrade sa dá vyučovať len prírodopis či environmentálna výchova. Na vzduchu to lepšie páli na všetkých školských predmetoch. Umožňujú to rôzne záhradné prvky, ktorých využitie závisí len od fantázie.

Katarína Kalašová, Martin Kríž: Nebojme sa úradníkov (ale poznajme zákony)

Mnoho dobrých vecí v školách stroskotá na obavách učiteľov a riaditeľov, čo by povedala inšpekcia a či to ministerstvo, či úradník na OÚ dovolí. A pritom stačí tak málo… Referent na ministerstve či inšpektor sú štátnymi orgánmi, a preto od nás nesmú vyžadovať nič, čo nám neukladá zákon. Niekoľko rád, ako nájsť odvahu k správnym veciam na základe znalosti legislatívy.

Miroslava Štefániková: Ako byť otvorený a flexibilný.

Mladí ľudia sú zvedaví a zaujímajú sa o svet okolo seba. Často unikajú zo školy, kde sa cítia obmedzovaní obsahom predmetov,  aby sa naučili niečo nové. Otvorme svoje brány ľuďom, ktorí vedia priniesť našim žiakom zaujímavé informácie, skúsenosti a životné príbehy. Skúsme to nastaviť tak, aby nám pomohli napĺňať naše vzdelávacie ciele.

Richard Medal: Program Mladí reportéri pre životné prostredie

Príspevok predstavuje medzinárodný environmentálny program Mladí reportéri pre životné prostredie (www.mladireporteri.sk), ktorý funguje na Slovensku od roku 2009. Program je pre základné a stredné školy. Pozoruhodný, funkčný a užitočný model prepojenia prierezových tém Environmentálna výchova a Mediálna výchova.

Ondrej Székely: Má mať charakter učiteľa?

Získava človek charakter mimochodom, poznaním, tréningom alebo skrotením? Formovanie charakteru v prostredí školy prináša veľa otázok. Predstavíme náš program charakterového vzdelávania, podelíme sa o výzvy, proces hľadania odpovedí a ponúkneme niekoľko možností, ako sa priblížiť srdciam študentov v každodennej realite. A možno prídu aj oni.

Piatok popoludní 17:00

Branislav Hlinka, Mikuláš Kevély: zaujať žiakov za pomoci moderných technológií je výhra pedagóga

Dnes je čoraz ťažšie upútať pozornosť žiakov a zaujať ich počas vyučovania. Ako využiť potenciál moderných technológií tak, aby ich nerozptyľovali, boli pre nich prínosom a pre učiteľa uľahčením práce? Predstavíme si viacero pomôcok, ktoré prebudia záujem o teoretické  aj praktické poznanie v rôznych školských predmetoch.

Branislav Hlinka, Mikuláš Kevély: zaujať žiakov za pomoci moderných technológií je výhra pedagóga

Dnes je čoraz ťažšie upútať pozornosť žiakov a zaujať ich počas vyučovania. Ako využiť potenciál moderných technológií tak, aby ich nerozptyľovali, boli pre nich prínosom a pre učiteľa uľahčením práce? Predstavíme si viacero pomôcok, ktoré prebudia záujem o teoretické  aj praktické poznanie v rôznych školských predmetoch.

Anna Symington-Maar: Päť princípov úspešnej triedy, školy, školstva

Jasné ciele sú kľúčové pre úspech. No nastaviť žiakom, učiteľom, riaditeľom, či celému školstvu ciele bez podpory, slobody, zmysluplného merania a vyvodzovania zodpovednosti je predurčené na zlyhanie. Ako nám spojenie týchto princípov môže pomôcť k uchopeniu takých dôležitých vecí akými sú rozvoj konkrétneho žiaka alebo realizácia reformy školstva?

Ivan Kalaš: Komenského recept na domácu paštétu, čiže Programovanie po novom

V prednáške predstavím nový pohľad na programovanie, ktoré skrýva veľký potenciál pre moderné vzdelávania žiakov – od 5 do 18 rokov. Cieľom nášho projektu INformatika s INdíciou je vyvinúť komplexný vzdelávací obsah pre informatiku, ktorý predstaví programovanie ako nástroj na skúmanie sveta, rozvoj tvorivosti a budovanie mostov medzi predmetmi.

Matej Held: Gamedizajn vo vzdelávaní

Vysvetlím a predstavím Vám hernú teóriu motivácie. Ukážeme si aké možnosti ponúka učiteľovi gamedizajnový prístup ku vzdelávaniu. Venovať sa budeme psychologickému fenoménu flow, typológii hráčov, úlohe narácie (príbehu) v gamedizajne, cesty hrdinu a dotkneme sa aj témy kultúry detí. Teóriu doplním príkladmi či už z osobnej, alebo všeobecnej praxe. ​

Mária Tóthová Šimčáková: Internetový život naše deti rozvíja či ničí ?!

Čo naozaj deti na internete robia, ako tam žijú, čomu nedokážu odolať? Prípady manipulácie na sieti a iné priame skúsenosti detí. Máme fakty a prieskumy zo Slovenska (Orange 2008, 2012, 2016). Ukážeme, že technológie v zdravej miere dieťa posúvajú, rozvíjajú aj pozitívne. Zamyslíme sa nad interaktívnym učením. Sú výnimkou naše deti?

Piatok večer 19:15

Viliam Bendík: Kroky na hrane (film, 42 min, SK)

Šesť ultrabežcov oživilo autentický príbeh úteku Rudolfa Vrbu a Alfreda Wetzlera z koncentračného tábora v Osvienčime počas druhej svetovej vojny. 21. apríla 2017 sa s východom slnka vydali na autentickú trasu úteku, aby pripomenuli ich dôležitý čin. 170 km v horách poľsko-slovenského pohraničia im navždy zmenilo život.

Danica Božová a kol: Ako prispieť k medailovej žatve

V príspevku chcem na základe takmer 30- ročných skúseností ukázať niektoré cesty, ktoré môžu viesť k získaniu záujmu žiakov o prírodovedné predmety a niekedy i k dosiahnutiu medailových umiestnení na súťažiach rôznej úrovne.

Sobota dopoludnia 8:30

Janette Motlová: Špecifiká vylúčenej mládeže pre generačnú chudobu alebo etnicitu

Aké sú špecifiká detí narodených v dedičnej biede? Aký je rozdiel v prežívaní detí, biologických rodín, ktoré sa nachádzajú v situačnej chudobe? Ako vylúčené komunity vnímajú seba, komunitu, spoločnosť, politiku? Aký je rozdiel medzi segregáciou, diferenciáciou, integráciou a inklúziou?

Daniel Bútora: Tri princípy otvorenosti

Ako klienti a zákazníci chceme do vecí vidieť. Pre školy táto požiadavka vidieť dovnútra predstavuje veľkú výzvu. Transparentnosť je však len jeden z princípov otvorenosti, ktorým by sa školy mali vážne zaoberať. Tými ďalšími (a ešte dôležitejšími) sú slobodné prostredie (s možnosťou navrhovať zmeny a zlepšenia) a otvorenosť voči podnetom zvonku.

Anton Belan: Veľmi stará matematika alebo Babylončania boli frajeri

Budeme čítať niekoľko starobabylonských matematických hlinených tabuliek a pokúsime sa o ich interpretáciu.

Elena Ganich, Oksana Savko: Násilie v škole – pohľad z 21. storočia

Šikanovanie, vo vzťahu žiak – žiak, žiak – učiteľ. Nepríjemná téma na rozohovor, ale skutočný problém škôl na Ukrajine. A ako je to u vás? Príďte, porozprávame sa.

Vladimír Dolinay: Menšinami proti extrémizmu

Jednou z príčin narastajúceho extrémizmu v našej krajine je nepochopenie menšín majoritnou spoločnosťou. V Krajanskom inštitúte sa dlhodobo zaoberáme problematikou menšín, zisťujeme príčiny a hľadáme riešenia. Na základe prieskumu a jeho interptácie, ktorý sme vypracovali, skúsime načrtnúť riešenia aj do nášho vzdelávacieho systému.

Sobota dopoludnia 9:45

Gabriela Šimová: Zafarbite si deň

Verím, že každé dieťa je jedinečné. Má svoj príbeh. S mojím projektom sa dostanete priamo do srdiečka dieťaťa. Pri zachovaní vysokej odbornosti. Verím, že škola musí byť bezpečným miestom a príjemným, kde sa dobre cíti žiak i učiteľ.   Projekt Farebné dni je ITV/VEU pre 2. stupeň. Ukážem ako na to.

Štefan Bojnák: Ako (sa) učiť občiansku náuku

Ako učiť občiansku náuku v súlade s myšlienkami Učiaceho sa Slovenska. Reflektuje dostatočne občianska náuka spoločenské zmeny? OBČIANKA – hrádza proti extrémizmu? OBN sa tradične vyučuje monotematicky. Je to však predmet, ktorý je interdisciplinárny. Čo s tým? Predstavím zošit pre študenta z občianskej náuky, ktorý môže byť pomocou aj pre učiteľa.

Adriana Starostová: Trápí vás hluk ve škole?

Trápí vás hluk ve škole? Je možné se ve školní jídelně v klidu najíst? Co můžu udělat pro zlepšení prostředí ve škole? V současnosti trávíme až 87 % času v budovách. Je důležité, jaké prostředí v nich vytváříme. Představím projekt „Zdravé prostředí ve školách“. Navíc budu prezentovat nový výzkum o klíčových problémech ve školách (353 učitelů).

Peter Halák: Ako založiť školu

Nedajte si zobrať svoje sny, založte si školu. Máte predstavu, ako by mala vyzerať škola pre súčasné deti. Chceli by ste ju začať napĺňať, ale neviete ako začať alebo sa Vám to zdá príliš náročné? Možno len nastala tá chvíľa urobiť rozhodnutie.  Ak neviete ako na to, príďte si podiskutovať.

Kamil Sládek: Zmeňte smer, namiesto do Osvienčimu poďte s nami na Balkán!

Ste riaditeľkou školy. Úrad sa pýta, koľko učiteľov v škole je Srbov, Chorvátov a Bosniakov. Neviete, ale zistíte, hoci nechápete, na čo im to bude. O pár rokov vás vojak, váš žiak, vyháňa z vášho domu. Zmierenie je ťažké. A na začiatku ste len vyplnili dotazník. Program študijnej cesty: múzeá, rozhovory s miestnymi, večerné riadené diskusie.

Jarmila Cápayová: Ako sa autisti učia čítať a písať

Ako sa autisti učia čítať a písať? A ako sa to učia tí nehovoriaci? Prezentácia skúseností a používaných pomôcok môže byť inšpiratívna nielen pre učiteľov žiakov s autizmom. My totiž na hodinách Slovenského jazyka zažívame radosť a úspechy.

Sobota dopoludnia 10:45

Anna Tkáčiková: Školička v Jurskom a jej úžasný kolektív

„Školička“ je z roku 1856. Podľa rozmerov  asi pre 34 žiakov. Teraz  máme 164 žiakov , všetci sú Rómovia. Zvláštnosti? –stály tvorivý kolektív s vekovým priemerom 32,7 roka, s cca 30 % podielom zamestnancov Rómov.

Tibor Hujdič, Anna Chlupíková: Ku školským knižniciam

Ako prebudovať sklad zastaranej mimočítankovej literatúry na modernú funkčnú školskú knižnicu? Aká je cesta od malej triednej knižnice, po moderné vzdelávacie centrum? Dozvieme sa aké plány so školskými knižnicami má/nemá ministerstvo školstva.

Ľudmila Burjanová, Martina Sondej, Ivana Viskupová: Ako (ne)formulovať testové otázky a úlohy

Typy testových položiek, ako formulovať ich zadania, distraktory a aké najčastejšie chyby sa v testových položkách vyskytujú.

Lýdia Vencelová, Jana Hombauerová: Spoločné aktivity v Bakomi – vyučovanie vo vekovo zmiešaných skupinách

V našej škole už tretí rok skúšame pracovať s vekovo zmiešanými skupinami detí. Podelíme sa o naše praktické skúsenosti a vysvetlíme, prečo považujeme takýto spôsob práce za dôležitý. Pomenujeme možné benefity a náročné momenty pre deti, výzvy a prínosy pre učiteľov. Dotkneme sa organizačných a administratívnych úskalí.

Viliam Bendík, Martin Urbaník: Medzi hrdinstvom a zradou. Workshop pre školy k filmu Kroky na hrane.

U vás v škole: Premietanie filmu a workshop s bežcami, ktorí prebehli 170 km trasu úteku slovenských väzňov Vrbu a Wetzlera z Osvienčimu do Žiliny. Témy: Ako rozpoznať a pochopiť zlo. Ako vyzerá osobná odvaha v bežnom živote v škole alebo na ulici. Prečo sa zastať slabších. Ako sa vysporiadať s neprávosťou. Prečo aktívne a otvorene bojovať so zlom.

Jakub Šimek: Sote Hub – Ako rozvíjame startupy zo stredných vidieckych škôl v Keni

Nadácia Pontis spolu so ŠIOV, OA Levice a s kenskými partnermi založili Sote ICT kluby a cvičné firmy na 12 vidieckych školách. Od roku 2016 sme otvorili Sote Hub, kde podporujeme zakladanie reálnych firiem ich absolventov, ktorí sú často z prostredia generačnej chudoby. Čo sme sa pri tom naučili a čo môže slúžiť ako inšpirácia pre Slovensko?

Sobota dopoludnia 11:45

Tibor Mrkvička Hujdič: Čítanie ako súčasť učenia každého predmetu na druhom stupni

Špirála nečítania začína v momente, keď zistíme, že naši žiaci nevedia kvalitne pracovať s textom. Vtedy im text zjednodušíme, skrátime a tučným zdôrazníme dôležité. Po čase je pre nich už aj tento kratší text rovnako ťažký. Skúsime si odpovedať na otázku ako zo špirály nečítania von.

Nadácia Orange, Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA a riaditelia škôl: Ako zlepšiť kultúru a klímu školy?

(Milica Danková, Marek Kmeť, Jaroslava Srničková, Katarína Martiňáková, Juraj Droppa, Jaroslav Čomaj, Svetlana Chábelová)

Pri pomenúvaní nedostatkov nášho školstva sa často zabúda na zhoršujúcu sa kultúru a klímu v školách. Nadácia Orange spolu s expertmi z neziskovej organizácie DOBRÁ ŠKOLA vyvinuli a overili jedinečný pilotný program pre základné školy na zlepšenie kultúry a klímy na školách. O jeho výsledkoch vám prídu porozprávať priamo účastníci programu.

 

Slávka Kalakayová, Lucia Kysilková: E-learning v primárnom vzdelávaní

V prednáške Vám predstavíme systém MOODLE, ako nástroj podpory elektronického vzdelávania žiakov z pohľadu učiteľa. Poukážeme na jeho pozitíva aj negatíva. Pozornosť upriamime na výsledky pilotného overenia nami vytvoreného kurzu.

Masha Orogváni, Kamila Martinková, Michaela Bubelíniová: ”12 mesiacov prázdnin” – rozvojový program pre učiteľov/pracovníkov s deťmi

Predstavenie nového zážitkového rozvojového programu pre tých, čo pracujú s deťmi a chcú to robiť stále lepšie. Nosné piliere programu sú: 1) Práca s vlastnými zdrojmi pre sebamotiváciu a prevenciu vyhorenia, 2) Budovanie zručností pre tvorbu a udržiavanie zdravých vzťahov v triede, 3) Práca s emóciami (vlastným,detskými) – aby pomáhali a nie naopak.

Nedeľa dopoludnia 8:30

Peter Spišák: Internet vecí – budúcnosť už prišla

Na Internete sa rozprávajú nielen ľudia, ale už aj veci a zariadenia každodennej potreby. (Ne)úcta k vzdelaniu a k vzdelávaniu, alebo prečo na Slovensku nechceme veľa zarábať. Nebavia vás prírodovedné predmety? Možno postačia vaše vízie a trochu umenia k tomu.

Ondřej Bárta: Jak poznat to nejdůležitější? Ovládnout se když je potřeba? Myslet na sebe?

7 návyků pro pedagogy, ředitele a další pracovníky ve školách všech úrovní a ve školkách. 7 návyků pro rodiče a teenagery. Program osobního vedení se zaměřuje na zvyšování efektivity na úrovni osobní i týmové, přináší zlepšení v oblasti sebeřízení, komunikace, zaměření na cíle, vytváření vztahů a vedení druhých lidí.

Lýdia Vencelová, Svetlana Kapalková: Inovácie vo vzdelávaní – ako rozhodovať o ich zavádzaní

Inovácie vo vzdelávaní, by sa mali zavádzať vtedy, keď vieme, aké benefity a možné riziká prinesú. Predstavíme metodológiu kontrolovaných randomizovaných skúšaní, ktoré sa v zahraničí používajú na odhadovanie dopadu zamýšľaných zmien. Výstupom z takýchto skúšaní sú objektívne dáta, rozhodovanie nie je založené na subjektívnych faktoroch.

Tünde Halajová: Keď sa otvoria dvere riaditeľne a vyjde z nich Indián či Ľudovít Štúr,…

… môžeme začať hľadať Karla Maya, nájsť zemjak medzi krumplami, švábkami aj erteplami, alebo uskutočniť  misiu so solúnskymi bratmi priamo v našej škole. Predstavím vám 3 workshopy, v ktorých sa nám podarilo zaujímavo spojiť  vyučovanie SJL s DEJ, VYV, HUV, ale aj s GEO, KNB, dramat. vých. či výukou tanca a pootvárať aj dvere všetkých kabinetov.

Roman Dovala: Pamätaj, že…!

Pamätaj, že máš deň sviatočný svätiť! Tak hovorí Božie prikázanie. Nádherná výzva a predsa tak málo používaná. Pozývame vás spolu zasvätiť nedeľné ráno  počúvaním najlepšieho Učiteľa, Jeho slova, ktoré vedie k životu. S piesňou i modlitbou, s radosťou. Ľahšie sa nám pôjde ďalej…

Nedeľa dopoludnia 9:30

 Eva Uličná: Konšpiračné teórie vo výučbe informatiky nielen na ZŠ

Vedieť správne posúdiť informácie a kriticky myslieť – dôležité, ale ako na to? Manipulácia mladými ľuďmi prostredníctvom sociálnych sietí a internetu sa rozmohla viac ako kedykoľvek predtým. V príspevku sa dozviete, ako sme s deťmi v 7. a 8. ročníku objavovali konšpiračné weby a učili sa dokázať samostatne a kriticky zhodnotiť ich obsah.

Jana Hrázská, Tereza Divišová, Lenka Bubeníková: Vyučování ve věkově smíšených skupinách jako součást konceptu školy (90 minút)

Představení koncepce MŠ a ZŠ Na rovině v Chrudimi, která kombinuje montessori pedagogiku, projektové vyučování a dílny na principech kritického myšlení při výuce ve věkově smíšených skupinách se snahou o co největší míru vnitřní motivace. Zmíníme i způsob hodnocení  a organizaci akcí společných pro 1. – 9. ročník a domácího vzdělávání při naší škole.

Agnesa Setničková: Program vyučovania šťastia

Poslaním vyučovacích hodín šťastia je poskytnutie metodickej pomoci k rozvíjaniu schopnosti prežívať šťastie u detí v materských, základných a stredných školách. Je vedecky dokázané, že tieto hodiny prispievajú k pozitívnemu psychickému rozvoju dieťaťa a jeho vnútornému blahobytu. Na hodinách šťastia v prvom rade hrá dôležitú rolu hudba, kreslenie.

Sandra Polovková, Dagmar Kúdelová Kopčanská: Životné príbehy ľudí, na ktoré by sa inak zabudlo!

V úvodnej časti nášho príspevku predstavíme Občianske združenie Post Bellum. Následne oboznámime so zážitkovými workshopmi a diskusiami pre základné, stredné a vysoké školy, zameranými na zdokumentované príbehy 20. storočia v témach II. svetová vojna, kolektikvizácia, totalita a sloboda slova. Predstavíme mimoškolskú aktivitu Príbehy našich susedov.

Juraj Čokyna: Ako môžu učitelia a školy zlepšiť výsledky žiakov z vylúčených komunít?

Na základe úspešných príkladov zo zahraničia a vlastnej skúsenosti s učením na takomto type školy vysvetlím, prečo sa deti z vylúčených skupín nedokážu učiť podľa “našich” predstáv, a na čo by sme sa ako učitelia mali sústrediť. Súčasťou prednášky budú príklady úspešných aktivít, na ktorých som so žiakmi pracoval alebo dodnes pracujem.

Mária Grafová, Anna Čamajová: “…kto hľadá, nájde a kto klope, tomu otvoria…” (Mt 7,8)

Píše sa rok 2018. Ty učíš, lepšie povedané snažíš sa učiť. Žiaci sú zo dňa na deň nepozornejší. Janko opäť v návale zúrivosti hodil učebnicu o zem. Marienkina mamička sa dožaduje lepších známok. Siahaš na dno svojich možností. Prestáva ťa to baviť. Čo teraz? Nastal čas na zmenu.

Nedeľa dopoludnia 10:30

Anna Jančová: John Hattie – objaviteľ pedagogického grálu?

Môže metaanalýza austrálskeho univerzitného profesora pomáhať v práci bežnej slovenskej učiteľke? Čím sú zistenia Johna Hattieho užitočné pre mňa ako učiteľku z praxe – jednak v rovine priamej práce so žiakmi, ale i v debatách s nepedagogickou verejnosťou.

Mária Spišáková: Správne motivujeme svojich žiakov?

Aj vám sa stáva, že občas pochybujete o svojich pedagogických schopnostiach? Máte pocit, že sa žiaci nechcú učiť váš predmet, že na hodinách sú nesústredení, že ich výsledky nie sú také, ako by ste očakávali? Budem hovoriť o tom čo je motivácia, ako ju môžeme u žiakov vzbudiť, ako napĺňať výkonové potreby žiaka a iné zaujímavosti o motivácii.

Viera Grohová: Správna mapa – škola ako učiaca sa komunita

Ako tvoriť funkčnú štruktúru systému, aby hral ako pomyselný  „džezový orchester“ pri tvorbe svojej kvality? Ako monitorujeme a rozumieme tomu, čo sa v škole deje? Ako pracujú top školy vo svete? Vybrali sme len niekoľko otázok, nad ktorými sme sa posledných 7 rokov zamýšľali a cez skúsenosť sme si formulovali vlastné odpovede.

Martin Cápay: Inšpirácie z konferencie Education exchange

Education Exchange je konferencia, ktorej cieľom je ukázať nové možnosti v spôsobe vzdelávania s využitím digitálnych technológií. Tohto roku mám česť reprezentovať Slovensko na konferencii aj ja. V prednáške predstavím svoj projekt Dajme fotografii hĺbku a zároveň prinesiem inšpirácie od inovatívnych učiteľov z celého sveta.

Slávka Kráľová: ‘Učiteľ/ka naživo – unikátny výcvik pre budúcich učiteľov

Ako a prečo som sa cez reklamnú agentúru a korporát dostala späť a opäť na základnú školu. A tiež prečo už moja otázka nestojí “Učiť, či neučiť?”  ale “Ako učiť a ako neučiť?” I tiež viac o tom, čo to ten “unikátny výcvik”, ktorý druhým rokom prebieha v Prahe, je i nie je.

Nedeľa dopoludnia 11:30

Iveta Radičová: Moderný sociálny konflikt a jeho dôsledky

Sociálny štát vytvoril celé sociálne skupiny závislé od štátu. Celé generácie závisia od verejných financií a prerozdeľovania. To narúša sociálnu súdržnosť. Štát je silnejší, rozsiahlejší, ale autorita je slabšia a dôvera v politiku a politikov je nižšia. V dôsledku toho existuje potreba zásadnej zmeny politiky a definovania základného obsahu sociálnych práv.

Príspevky „v škole“ (vstup na vstupenky iba pre prihlásených účastníkov – prihlasovanie od 3.3.)

Sobota popoludní 15:00

Martin Kuruc: Podpora vnútornej motivácie (90 minút)

Budeme sa snaži spoločne odpoveď na tieto otázky: Prečo deti strácajú po nástupe do školy chuť učiť sa? Ako sa vlastne človek prirozene učí? Čo ho motivuje a ako? Prečo máme pocit, že deti s nami dospelými nechcú spolupracovať ale bojovať. Ako v nich môžeme podporiť záujem pre poznávanie sveta a rozvoj vlastného potenciálu?

Terézia Drdulová, Marcela Pechová: Ako zvládať inakosť detí (90 minút)

Súčasťou workshopu budú konkrétne úlohy, príklady dobrej praxe na zvládnutie rôznych detí. Čo funguje a čo nie, ako spolupracovať a kde hľadať spojencov na zvládnutie aj náročných situácií.

Tibor Mrkvička Hujdič: Modelová hodina zameraná na čítanie náučného textu (90 minút)

Zažijeme modelovú hodinu zameranú na prácu s náučným textom na druhom stupni. Ukážeme si aké aktivity robiť pred čítaním, počas čítania a po čítaní. Ukážeme si ako nebyť expertom na tému a obsah naučiť žiakov ich aktívnym čítaním. Ozaj – čo viete o olove?

Ondřej Bárta: Ochutnávka metod leadershipu podle 7 návyků osobního rozvoje (90 minút)

Z našeho semináře osobního rozvoje 7 návyků skutečně efektivních lidí pro pedagogické pracovníky představím vybrané techniky a nástroje, účastníci si je tak budou moci nejen vyzkoušet, ale třeba hned začít využívat ve svém životě nebo školní praxi.

Lucia Kysilková, Slávka Kalakayová: E-learning v primárnom vzdelávaní

Vo workshope si vyskúšate prácu so systémom MOODLE v pripravenom kurze SJL – Spodobovanie vo 4. ročníku ZŠ od prihlásenia do kurzu, cez vypracovanie úloh, až po spätnú väzbu. Zahráte sa obľúbené detské vzdelávacie hry a začetujete si spolu. Spoznáte ďalšiu inovatívnu formu vzdelávania “na diaľku”.

Robert Čapek: Líný učitel (90 minút)

Kdo by nechtěl být nejlepším učitelem ve škole za poloviční námahu? Workshop ukáže, jak kvalitně vzdělávat a přitom zbytečně neztrácet energii. Líný učitel se při realizaci správné vzdělávací filozofie, s využitím psychologie, dobré didaktiky a vhodného osobního managementu může stát hvězdou sborovny – a ještě při tom bude pracovat nejméně ze všech.

Kamil Sládek: Virtuálna a rozšírená realita v dejepise, občianskej náuke a náboženstve

Hranica medzi východným Slovenskom a Zakarpatím existuje len 70 rokov. Vytvorila však bariéry fyzické i mentálne. Aspoň tie druhé treba odstrániť. Poďte sa prejsť v prostredí virtuálnej či rozšírenej reality po pamiatkach z oboch strán hranice a uvidíte, akú podobne sme žili a rozvíjali sa. A vezmite tam aj svojich žiakov. http://inoveduc.eu

Masha Orogváni, Kamila Martinková, Michaela Bubelíniová: ”12 mesiacov prázdnin” – rozvojový program pre učiteľov/pracovníkov s deťmi (90 minút)

Workshop bude ochutnávkou: 1) Spoznávania vlastných zdrojov pre sebamotiváciu a prevenciu vyhorenia, 2) Zručností pre budovanie a udržiavanie zdravých vzťahov v triede, 3) Metód práce s emóciami (vlastným, detskými) aby boli pomcními, nie naopak. Ide o výber z rozvojového programu pre tých čo pracujú s deťmi a chcú to robiť stále lepšie.

Peter Kalčevský: Skúsenosťou k úspechu

Vzdelávanie je dlhodobý proces, vyžaduje si čas a zodpovedný prístup školy, učiteľa aj žiaka. Ako však tento proces urobiť čo najefektívnejším? Čo je to metóda “learning by doing”? Ako využívať vo vzdelávaní iné prvky, metódy, techniky a neprehnať to?

Barbora Babicová: Online živá knižnica na školách

Ako lámať v deťoch predsudky a stereotypy? Vzdelávací portál Online živá knižnica ponúka videopríbehy ľudí, ktorí musia v spoločnosti prekonávať prekážky pre svoju inakosť. Ukážeme si, ako pracovať s videami na hodinách slovenčiny, dejepisu, etickej či občianskej výchovy.

Lucia Dovalová: Objavovanie nových tém v prírodných vedách, spájanie zdanlivo nespojiteľné (90 minút)

Učím chémiu a výtvarnú výchovu. Na chemickom krúžku, ktorý vediem, realizujeme s deťmi rôzne aktivity, riešime množstvo tém, projektov, experimentov. O nich vám porozprávam počas workshopu. Sami si vyskúšate, ako sa dá zaujímavo spojiť chémia, fyzika a umenie. Môžete sa tešiť na kryštáliky, prírodný atrament, modrotlač a iné.

Sobota popoludní 15:55

Pokračujú všetky 90-minútové workshopy.

Miroslav Sopko: Tvoríme mapu príbehov a časorozprávanie

Ako sa tvoria v rôznych online dostupných webových aplikáciách malé školské projekty, použiteľné pre prepájanie medzipredmetových vzťahov (dejepis, geografia, informatika…). Prezentácia vlastných prác i mojich žiakov, príklady dobrej praxe a súbor odporúčaní ako to robiť čo najefektívnejšie, čím prilákať žiakov a pod.

Ivan Kalaš, Andrej Blaho: Programovanie v 3. triede ZŠ – pre každého žiaka a každého pedagóga

Na tomto workshope sa vlastnými prstami a vlastným zážitkom oboznámime s novým programovacím prostredím pre žiakov 1. stupňa. Skutočnou novinkou je však náš pedagogický prístup a to, že oslovujeme výlučne a iba pedagógov primárneho vzdelávania, tých „obyčajných-neobyčajných“, ktorí sa programovania zatiaľ obávali, ale už sa viac nebudú!

Ľubica Noščáková: Rodičia vítaní

V okamihu, keď dieťa nastúpi do ZŠ, pribudne do jeho rodiny neviditeľný člen domácnosti. A hoci je neviditeľný, rodičia sú s ním denne konfrontovaní. “Pani učiteľka povedala, p.uč. to robí takto… ” No zatiaľčo rodine pribudne jeden takýto člen, p.uč. ich má triede niekedy aj 50 -rodičov detí, ktorí tam sú, aj keď nie sú… Čo s tým? Ako si poradiť?

Henrieta Holúbeková, Peter Huray: Životológia

Tento workshop umožní účastníkom zažiť na “vlastnej koži” hodinu Životológie.Pochopia víziu a misiu tohto programu, ako pomáha riaditeľom a učiteľom stredných škôl.Zároveň sa naučia niektoré sociálno-psychologické a pedagogické metódy neformálneho typu.Bude im vysvetlená metodika týchto aktivít tak, aby ich mohli následne využívať vo svojej praxi.

Sobota popoludní 17:00

Zuzana Nichtová: Prepájanie školy so svetom práce

Ako priviesť už piatakov k tomu, aby sa zamysleli nad svojím budúcim povolaním? Napríklad ich môžete spojiť s reálnymi ľuďmi na hodinách informatiky. Na workshope sa dozviete viac o tomto projekte, ktorý ocenili aj v súťaži Národná cena kariérneho poradenstva, o pripravovanej akcii Triedy plné budúcnosti a získate najmä inšpirácie pre svoju prax.

Michal Klučka, Slavomír Lichvár: Tri kroky ako naučiť dieťa myslieť

Ako sa dá sa myslenie cvičiť? Deti vo Waldorfskej škole začínajú písať a čítať neskôr ako rovesníci, nemajú domáce úlohy. Ako je možné, že dosahujú nadštandardné výsledky v T9? Poďte si precvičiť Vaše myslenie na ukážke fyziky z Waldorfskej školy. Zábavne, s pomôckami, ktoré nájdete v kuchyni, či u pani upratovačky u Vás v škole.

Katarína Jakubcová: Filozofia (nielen) pre deti – filozofujeme metódou P4C

Slovo filozofia u žiakov aj u nás učiteľov vzbudzuje asociáciu niečoho nudného a ťažkého. Lipmanov koncept Filozofie pre deti toto vyvracia a rozvíja schopnosť žiakov kriticky myslieť. Zavedením metódy P4C sa žiaci učia vyjadriť svoje myšlienky a reflektovať učenie, ktoré sa počas filozofie učia. Príďte zažiť napr. filozofický experiment.

Slavomír Matejka: Mentor alebo dementor

Mentor bol priateľ kráľa Odysea. Vďaka svojej múdrosti si získal takú dôveru, že mu Odyseus zveril do výchovy svojho syna. Dementor je bytosť bez duše. Ľudia, ktorí sa ocitnú v ich blízkosti, majú pocit beznádeje a nešťastia.  Koľko učiteľov v škole sa podobá na mentora a koľkí skôr na dementora?  Mohol by byť mentoring efektívnym spôsobom rozvoja?

Eva Uličná: Konšpiračné teórie vo výučbe informatiky nielen na ZŠ

Vedieť správne posúdiť informácie a kriticky myslieť – dôležité, ale ako na to? Na workshope si vyskúšate úlohu žiaka na hodine informatiky. Téma bude Konšpirácie. Budeme spoločne objavovať konšpiračné weby a učiť sa samostatne a kriticky zhodnotiť ich obsah.

Marta Páleníková: S reflexiou a feedbackom treba začať už na 1. stupni ZŠ.

Som matkou 6 detí a skúsenosti mi hovoria, že na správanie a výkon detí má najväčší vplyv práve reflexia. Vďaka môjmu mikroprojektu som tento šk. rok začala na vyučovaní systematicky používať reflexiu a feedback. Skúsenosti získané počas 5 mesiacov mi hovoria, že som sa dala na správnu cestu. Preto by som sa chcela o ne s vami podeliť.

Ivan Kalaš, Andrej Blaho: Programovanie v 3. triede ZŠ – pre každého žiaka a každého pedagóga

Na tomto workshope sa vlastnými prstami a vlastným zážitkom oboznámime s novým programovacím prostredím pre žiakov 1. stupňa. Skutočnou novinkou je však náš pedagogický prístup a to, že oslovujeme výlučne a iba pedagógov primárneho vzdelávania, tých „obyčajných-neobyčajných“, ktorí sa programovania zatiaľ obávali, ale už sa viac nebudú!

Stanislava Opátová: Hejného matematika a rodičia

Na ZŠ v Nižnej učíme už štvrtý rok matematiku Hejného metódou. Rodičia o nej vedeli veľmi málo a keďže chcem, aby zdieľali radosť z matematiky so svojimi deťmi, rozhodla som sa poskytnúť im k tomu priestor. Vďaka svojmu projektu som vytvorila aktivity, cez ktoré rodičia, spolu so svojimi deťmi zažívajú radosť z počítania, objavovania….

Tomáš Horváth: Prepájanie žiackych svetov

Markušovce a Narnia, dve celkom rozdielne školské prostredia. Dve odlišné, no cenné učiteľské skúsenosti. Reflektujúc vlastné úspechy a zlyhania pri práci s rómskymi žiakmi a žiakmi z Bratislavy, budem spolu s vami uvažovať nad otázkami: Prečo má zmysel hľadať spoločnú reč? Ako prepájať odlišné žiacke svety? Čo tým môžu získať žiaci a samotná škola?

Lucia Borovská, Zuzana Herbrychová: Úlet s knihou (literárne dielne čítania)

Zámer? Dať návod, ako možno prelomiť ten neuchopiteľný odpor k čítaniu? Dať šancu tým, ktorí čítanie naozaj milujú a nemajú možnosť podeliť sa o zážitky? Rozvíjať rôzne zručnosti? Spoluprácu? Alebo jednoducho: nájsť radosť z čítania a z čitateľských zážitkov? Toto všetko sú literárne dielne čítania. A… pripravte sa na úlet s knihou!

Juraj Kolesár: Šéfyzikár bez čapice

Veľa krát sa deti pýtajú načo nám bude v živote fyzika. Workshop by mal ukázať, kde všade okolo nás sa nachádza fyzika v každodennom živote a ako sa dajú využiť vedomosti získané na hodinách fyziky. Ako si z kuchyne môžeme zriadiť domáce laboratórium a skúmať svet okolo nás.

Sobota popoludní 17:50

Janette Motlová: Mentoring a koučing v práci s vylúčenými skupinami žiakov

Ako pripraviť vylúčené skupiny mládeže na prijatie v kolektíve a zvládanie intolerancie?Ako im pomôcťzískať sebavedomie? Ako pracovať s prostrediami, ktoré deti z vylúčených komunít ovplyvňujú?Ako im pomôcť rozhodnúť sa, prebrať zodpovednosť za svoje konanie? Ako im pomôcť pripraviť sa na nové sitácie v živote (škola, odchod z komunity,..)?

Elena Ganich, Oksana Savko: Poďme spolu bojovať proti šikane!

Ako hovoriť so žiakmi o šikane? Kto, kde, ako sa môže stretnúť so šikanovaním? Ako naučiť žiakov postaviť sa na odpor násiliu? Na tieto, ale aj iné otázky spoločne nájdeme odpovede. Bude to aktuálne, záujímavé, praktické.

Ľubica Demčáková: Škola v prírode – Ako inak?

Dostali ste za úlohu pripraviť Školu v prírode pre žiakov na 1.stupni ZŠ? Potrebujete inšpiráciu alebo hľadáte niečo viac? Nebojte sa využiť vlastné nápady! Ukážeme si, ako jednoducho uplatniť prierezové témy pri zostavovaní animačného programu Školy v prírode ušitého na mieru Vašej školy.

Dušan Damián Brezány: Ako oživiť písanie na hodinách slohu

Zábavné cvičenia, ktoré otvoria a pripravia myseľ na literárnu tvorbu. Možno nimi oživiť hodiny slohu a dajú sa využiť aj ako teambuilding, či arteterapia. Prelomia rutinu a motivujú k učeniu, zároveň aktivizujú jednotlivca a vedú k spolupráci.

Ľudmila Burjanová, Martina Sondej, Ivana Viskupová: Ako (ne)formulovať testové otázky a úlohy

Praktické rady, ako v testoch klásť žiakom zrozumiteľné a jednoznačné otázky a ako vhodne zvolenými distraktormi testovať, či učivu naozaj rozumejú.

Martina Totkovičová: Lepšie raz vidieť, ako 100-krát počuť

Dnes v školách mnohé aktivity nahrádzame ich vizualizáciami. Je to skutočne nevyhnutné? Príďte si zažiť hodinu matematiky očami a aj rukami žiaka a uvidíte aj ucítite, že ešte stále platí: „Lepšie raz vidieť, resp. zažiť, ako…“

Mária Tóthová Šimčáková, Petra Kaločayová: Priblíž sa k Deťom na nete.

Cieľom workshopu je odovzdať učiteľom naše desaťročné skúsenosti s deťmi vďaka projektu detinanete.sk. Naučia sa viesť jednu ukážkovú hodinu týkajúcu zdravej miery používania technológií, pozitívneho využitia internetu a počítačovej gramotnosti.

Martin Cápay: Je to hra, alebo učenie?

Čo robiť so žiakmi na hodinách, kedy sa „neučí“? Čo tak vytvárať stavby z lega, kódovať správy alebo súťažiť pri ich dekódovaní. A možno to nakoniec s tým „neučením“ bude trochu inak. Praktická prezentácia aktivít vhodných na aktivizáciu študentov s cieľom vysvetliť rôzne (nielen) informatické koncepty. Využime hravosť a súťaživosť v náš prospech.

Branislav Kožuch, Michal Kuzár: Výchovné programy budú vychovávať, keď zasiahnu charakter

Budeme hľadať odpovede na otázky: Kedy výchovný program vychováva? Aký potenciál má zážitok vo formovaní charakteru? Aký má dopad cielený zážitkový program na budovanie postojov, hodnôt a charakteru mladých? Ako nastaviť spoluprácu s partnermi, aby sa z „pár dní“ dalo dlhodobo čerpať počas školského roka? Príklady dobrej praxe.

Lenka Fikarová: Od konfliktu k spolupráci s Nenásilnou komunikáciou.

Existuje neposlušné dieťa, lenivý žiak, ignorujúci kolega? Čo robíte, keď sa objavia konflikty? Hľadáte vinníka, dohovárate, trestáte, či ich radšej nevidíte? Emócie v škole? Patria sem? — Nenásilná komunikácia nám dá odpovede ako riešiť konflikty, zvládať stres, a hlavne, ako komunikovať tak, aby sme zažívali v škole spoluprácu a porozumenie. ​

Romana Schubertová, Margareta Schabjuková: Projekt ExpEdícia – skús, skúmaj a spoznaj biológiu a geografiu

Poďte s nami skúsiť neznáme na ExpEdícii! Realizáciou aktivít si ukážeme možnosti skúmania na hodinách biológie a geografie. Prejdeme spolu vysokými horami, spoznáme naše vtáctvo a doslova sa vcítime do života vydier. Priamy zážitok doplníme o reakcie žiakov a predstavíme víziu, podľa ktorej budú piataci na celoročnej bio-geo ExpEdícii.

 

Príspevky, ktoré po zvážení počtu preferenčných hlasov, materiálnych a priestorových požiadaviek, časových možností a obsahového súladu s témou konferencie neboli do programu zaradené – napriek tomu, že každý z nich má potrebnú kvalitu.

Zuzana Kohútová: Film – kľúč k mysli, srdcu, pochopeniu. Nielen histórie.

Dejepis dávno nie je zoznam dát. K pochopeniu obdobia cestu efektívne otvára príbeh človeka. Workshop predstaví, ako pracovať s dokumentárnym a umeleckým filmom. Dokument Zatajené dopisy otvorí menej známu stránku československej histórie. Je príbehom Rómov. Osudy vojaka Čonkina ozrejmia, ako sa cez smiech dá tlmočiť veľmi vážna téma – stalinizmus.

Andrea Rindšová, Ivana Čambalová, Lucia Žondová: Vstúpte bez zaklopania (I. stupeň)

Učiteľ ako tvorca vlastného diela, a preto:  Vstúpte bez zaklopania   pozývame vás na diskusiu o práci v škole s praktickými ukážkami.  Aké otázky si kladieme v základnej škole na 1. stupni?   – Akým spôsobom si tvoríme a na čom je postavený náš  didaktický dizajn výučby? Akým spôsobom využívame  v škole transdisciplinárny prístup?

Alena Skokanová, Eva Petlánová, Lucia Šivecová: Vstúpte bez zaklopania (II. Stupeň)

Učiteľ ako tvorca vlastného diela, a preto:  Vstúpte bez zaklopania   pozývame vás na diskusiu o práci v škole s praktickými ukážkami.   Aké otázky si kladieme na 2. stupni?   – Akým spôsobom si tvoríme a na čom je postavený náš  didaktický dizajn výučby? Akým spôsobom využívame  v škole transdisciplinárny prístup?

Gabriela Šimová: Zafarbite si deň

Workshop je určený pre učiteľov, ktorý si vypočujú prednášku „Zafarbite si deň. Účastníci budú rozdelení do skupín po 7 členov. Prejdú si vybrané praktické stanovištia na ukážke Červeného dňa, Dňa darcovstva krvi. Prebehne aj stanovište Tvorivá dramatika. Overia si ako pedagogický proces funguje v praxi. Pohodlné oblečenie a dobrá  nálada vítané.

Zuzana Hronová, Lívia Muntágová, Lucia Porubčanská, Mária Peťová, Viktor Križo: Na ceste k inkluzívnej škole očami špeciálnych pedagógov

Príspevok školských špeciálnych pedagógov a učiteľov predstaví inkluzívne myšlienky, ukážky, príklady dobrej praxe z bežných základných škôl, ako je možné začať na všetkých svojich žiakov bez rozdielov ich odlišnosti pozerať akceptujúco a podporne. Beseda, diskusia a workshop prinesie nielen kazuistiky, krátke videjká zo života školy.

Anna Jančová: Zabudnite na Alzheimera

Ako na vyučovaní angličtiny rozvíjať pamäť a sebavedomie dospelých učiacich sa.

Vladimír Dolinay: Menšinami proti extrémizmu

Praktické ukážky techník vzdelávania o menšinách netradičným spôsobom na rôznych stupňoch vzdelávania. Vyskúšate si cvičenia ako vnášať toleranciu k menšinám a inakosti v triedach, ako učiť o menšinách a spoznávať menšiny inak, než doteraz. Zistite ako sa niekto môže stať príslušníkom menšiny, pritom nemusí vystrčiť päty zo svojej krajiny.

Ľubica Noščáková, Dušan Noščák, Jana Kormuthová: Detský podnikateľský inkubátor

Workshop predstaví projekt, v ktorom si deti na vlastnej skúsenosti a v chránenom prostredí si vyskúšali vytvoriť a zrealizovať svoj podnikateľský plán a reálne zarobiť svoje prvé peniaze. Súčasťou projektu bolo zážitkové vzdelávanie jednotlivých tém finančnej gramtnosti. Workshop dáva účastníkom možnosť zrealizovať niečo podobné.

Soňa Koreňová: Udržateľnosť mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia vo vzdelávaní

Ako to, že mladí si neuvedomujú hodnotu vzdelania? Prečo sa im nechce chodiť do školy? Prečo mládež zo SZP nemá záujem o stredné školy? Motivačné nástroje využiteľné pre prácu so staršími žiakmi z vylúčených komunít, reagujúc na najčastejšie prekážky a motivácie pokračovať v ďalšom vzdelávaní. Ako prepojiť formálne a neformálne vzdelávanie?

Mária Leitnerová, Ondrej Mikuláš: Hodnotová formácia žiakov v odlišných prostrediach

Budeme snažiť zodpovedať nielen tieto otázky: Ako v škole budovať charakter u detí? Treba o vytrvalosti hovoriť alebo ju trénovať? Ako pracovať s deťmi v rôznych prostrediach – v mestách, na dedinách či v segregovaných komunitách? Ako toto robiť aj mimo tried? Naše skúsenosti a príklady aktivít na hodnotové rozvíjanie detí na rôznych typoch škôl.

 

Generálny partner:

Hlavní partneri:

    

Partneri:

        

Indícia na Facebooku

Sledujte nás aj na Twittri @indiciaSK

Najčítanejšie články

RSS kanál článkov

Najnovšie videá

 • UPŽ 2018 Peter Halák - Záver konferencie
 • UPŽ 2018 Ivan Kalaš - Komenského recept na domácu paštétu, čiže Programovanie po novom
 • UPŽ 2018 Iveta Radičová - Moderný sociálny konflikt a jeho dôsledky

Archív správ