FAQ

Áno, prváci sa môžu učiť písať písmom Comenia Script. Dňa 21. júla 2017 ministerstvo školstva schválilo dodatok k ŠVP, ktorým zrušilo povinné tvary písaného písma. Školy môžu od 1. septembra 2017 naďalej ponúkať a vyučovať nielen klasické spojité písmo, ale aj písmo Comenia Script. 10. júla 2017 na tlačovej konferencii vtedajšieho ministra školstva  bol deklarované, žiaci sa môžu učiť písať aj výlučne písmom Comenia Script, ak sa na tom rodičia a škola dohodnú.

 

Škola musí Comenia Script© zapracovať do školského vzdelávacieho programu. Pokiaľ má preukázateľný doklad na to, že všetci rodičia boli so ŠvP oboznámení a upozornení na túto skutočnosť v ňom, nemusí už vyžadovať ďalší podpis rodičov. Pokiaľ však bude škola chcieť ešte podpis rodičov zvlášť, môže ho vyžadovať. Všetko záleží na rozhodnutí riaditeľa školy a schválení pedagogickou radou školy. 

Autorkou odpovede je Radana Lencová. Text preložila Andrea Cinegová.

Vyučujúci, ktorí by chceli učiť písať písané písmo Comenia Script©, by mali prejsť školením – praktickým seminárom, ktorého súčasťou je i testovanie. Realizuje ho Indícia, n.o. Po úspešnom absolvovaní dostanú učitelia Certifikát o úspešnom absolvovaní.

Autorkou odpovede je Radana Lencová. Text preložila Andrea Cinegová.

Na tento rok sa plánuje niekoľko praktických seminárov Comenia Script©, a to v rôznych regiónoch podľa záujmu škôl. Viac informácií nájdete na ďalších podstránkach Indície venovaných školeniam.

Spoločne s výukou písma Comenia Script© sa dá používať šlabikár, ktorý obsahuje staršie viazané písmo. Používal sa aj počas pilotného overovania. Je treba na to žiakov upozorniť, napríklad že sa jedná o písmo, ktoré sa učia ich spolužiaci alebo sa ich učili ich rodičia, a že sa stále používa. To, že sa s písmom takto zoznámia, má aj svoje výhody – naučí sa toto písmo postupne prečítať. Toto je samozrejme aj náplňou výučby písma Comenia Script©, ale až neskôr, keď si žiaci plne osvoja písanie písmom Comenia Script©. V tejto úlohe sa ale postupuje individuálne, podľa schopností žiaka.

Autorkou odpovede je Radana Lencová. Text preložila Andrea Cinegová.

Žiaci, ktorí sa učili písať Comenia Script© by mali pokračovať v písme, ktoré sa naučili – teda v Comenia Script©. Do iného písma ich nemôže nikto nútiť, a už vôbec nie preučovať! Rodičia by mali túto skutočnosť oznámiť v novej škole ešte pred prestupom a zaistiť tak žiakovi pokračovanie v tomto písme.

Autorkou odpovede je Radana Lencová. Text preložila Andrea Cinegová.

Z prieskumov sa potvrdilo, že dnešné deti a dospelí radšej používajú zjednodušené formy písania a komunikácie vôbec. Teda iné ako tie, ktoré sa učili povinne v škole. Deti na základných školách veľmi rýchlo opúšťajú zložité spájané písmo, aby ho nahradili svojou zjednodušenou formou, ktorá sa veľmi blíži kurzívnemu písmu (tzn. naklonené nespojené písmo, kde sa rozlišuje veľká a malá abecedy). Mnoho dospelých – a dokonca už aj deti – nepoužívajú malú abecedu vôbec a píšu len veľkými tlačenými písmenami.

Autorkou odpovede je Radana Lencová. Text preložila Andrea Cinegová.

Právne predpisy neupravujú, čo je treba rozumieť podpisom, ani nestanovujú v jeho formálnych náležitostiach. Podpis je spravidla súčasťou právneho úkonu prevedeného v písanej forme a je podmienkou jeho platnosti – podľa ust. § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, platí, že ak je podpísaný jednajúcou osobou. Ak nie je pojem „podpis“ v právnych predpisoch definovaný, je treba priradiť mu všeobecný uznávaný význam. Podpisom je preto treba rozumieť hlavne ručne písané meno, poprípade len priezvisko (za podpis však môže byť považované aj ručne písaný pseudonym , podľa konkrétnych okolností).

Podpis má popri inom zaručiť identifikáciu podpisujúcej osoby, lebo vychádza z predpokladu, že každý človek sa podpisuje špecifickým, sebe vlastným spôsobom. Tým je súčasne zaručená aj pravosť podpisovaného dokumentu. Z toho však vyplýva že podoba podpisu nemôže byť podpisujúcemu vnútená „zvonka“, ale je potreba rešpektovať jeho osobitú formu, sklon písma, veľkosť písma aj voľbu štýlu písma. Podpis tak môže byť urobený, štandardným písaným písmom, tlačeným písmom, písmom Comenia Script© alebo iným (všeobecne nedefinovaným) štýlom písma, podpis môže byť aj nečitateľný, ak vykazuje aspoň minimálne znaky podpisu (z celkovej podoby ťahov by malo byť zrejmé, že sa jedná o podpis). Ak platia uvedené pravidlá pre podpis ako náležitosť právneho úkonu, tým skôr musí byť akceptovaná aj u takých podpisov, ktoré síce nie sú súčasťou právneho úkonu, ale z najrôznejších dôvodov sa vyžadujú, napr. pre identifikáciu konkrétnej osoby (čo je aj prípad podpisu držiteľa cestovného pasu, ak ide o maloleté dieťa, ktoré už vie písať).

Autorkou odpovede je Radana Lencová. Text preložila Andrea Cinegová.

Pre nácvik písma nepotrebujeme žiadne zvláštne nástroje, len bežne dostupné. Pre uvoľňovanie ruky a v začiatkoch písania stačí obyčajná ceruzka strednej alebo mäkšej tvrdosti. Veľmi sa osvedčili napr. trojhranné ceruzky alebo ceruzky s trojhrannou či anatomickou násadkou, na ktorých si deti fixujú správny úchop. Neskôr, až budú písmo viac ovládať – a to možno určiť nielen z tvarov, ale aj z tlaku na ceruzku – môžu začať písať perom. Prechod k peru by mal byť u každého dieťaťa individuálny, podľa jeho schopností. 

Autorkou odpovede je Radana Lencová. Text preložila Andrea Cinegová.

Situácia by sa dala zlepšiť tak, že by sme deťom na základných školách ponúkli jednoduchšie písané písmo ako to doterajšie, a to také, ktoré by si mohli lepšie prispôsobiť svojím potrebám a súčasne by rozvíjalo ich individualitu. A samozrejme, aby toto písmo podporovalo čitateľnosť (zvlášť pri rýchlom písaní), na rozdiel od súčasného predlohového písma, ktoré u väčšiny pisárov čitateľnosť nepodporuje. Comenia Script takým písmom je, má mnoho podôb a variácií.

Umožňuje písať veľmi zjednodušenú formu podobnú tlačenému písmu, ktorú ocenia hlavne dysgrafické deti (Comenia Script B), ale tiež bežnú rukopisnú formu s čiastočným napojovaním (Comenia Script A; Comenia Script Pro), až po úplne renesančnú kaligrafickú formu, kde sa pracuje so zrezaným plochým perom (Comenia Script, Kaligrafická forma).

 

Autorkou odpovede je Radana Lencová. Text preložila Andrea Cinegová.

Fonty Comenia Script  sú len doplnkom pre prípravu výučby. K samotnej výučbe písma nie sú potrebné. Fonty môžu využiť napríklad učitelia, ktorí pracujú s počítačom. Môžu si potom vytvárať vlastné pracovné listy a rozvíjať tak svoju metodiku výučby. Sú učitelia, ktorí fonty nevyužívajú vôbec. K výučbe písma im postačia napríklad voľné listy z prílohy Praktického manuálu, prípadne ďalšie výučbové materiály, ktoré sa pripravujú. Dôležité je, aby vedeli učitelia sami napísať – do zošita, na tabuľu, kdekoľvek. To vidím ako zásadné. Neznamená to, že by mali všetko deťom do zošita predpisovať na to sú písanky a pracovné listy. Deti nás majú ako vzor a pokiaľ chceme, aby sa písmo naučili, mali by sme im ukázať, že to sami vieme. V súčasnej chvíli sú k dispozícii fonty k písmom Comenia Script A, Comenia Script B.

Autorkou odpovede je Radana Lencová. Text preložila Andrea Cinegová.

Na písme nič špeciálneho nevidím, sleduje len prirodzené grafické tendencie detí aj dospelých… Toto písmo je jednoduché, a tým vlastne obyčajné, vychádzam napríklad z toho, čo sa deti naučia sami pred vstupom do školy (veľké tlačené písmo) a na túto schopnosť ďalej nadväzujú. Pracujú potom s malou abecedou, tvarovými variantami písmen, individuálnym sklonom atď. Vo výhode sú teraz aj ľaváci, ktorým je ponúknutá iná súslednosť ťahov, a tiež dysgrafické deti, pre ktoré je vytvorené ešte jednoduchšie písmo „Comenia Script B“ 

 Autorkou odpovede je Radana Lencová. Text preložila Andrea Cinegová.

Písmena s diakritickými znamienkami nie sú do súboru zaradené zámerne. „Dúhové písmeno“ slúži predovšetkým k precvičovaniu hrubej motoriky dieťaťa, ešte pred nácvikom písmena do liniátúry v náležitých proporciách (5 : 8 : 5 mm). Znamienka samotné (dĺžne, čiarky atď.) sa nacvičujú až po zvládnutí písmena v optimálnom tvare, predovšetkým v celých slovách (viz. Comenia Script, praktický manuál, str. 30). Záleží však tiež na metóde, s ktorou sa v škole pracuje (analyticko-syntetická, genetická apod.). Celé slová predpisuje deťom učiteľ alebo rodič, môže sa použiť čistá liniatúra v prílohe manuálu. Alebo sa dá využiť voľné miesto na pracovných listoch, kde vždy ostáva jedna alebo viac voľných riadkov.

Autorkou odpovede je Radana Lencová. Text preložila Andrea Cinegová.

 Akýkoľvek rukopis môže byť čitateľný aj nečitateľný – záleží na tom, aký má tvarový základ a ako sa mu venujeme. Pokiaľ je to písaný vzor, ktorý k zachovávaniu čitateľnosti vyžaduje presné napodobenie a my ho v bežnom alebo rýchlom písaní opomíname, tak s ním v osobitom rukopise moc neuspejeme … Práve preto je základný tvar písaného písma Comenia Script navrhnutý tak, aby sa jeho čitateľný kód zachoval aj pri 1.rýchlom písaní, 2. individuálnom sklone písma, 3. tvarových obmenách niekoľkých písmen, 4. napojovaní pomocou ligatúr, atď.

 Autorkou odpovede je Radana Lencová. Text preložila Andrea Cinegová.