Podujatia EduPointu

Piatym podujatím EduPointu v Bratislave bude workshop Hodnotenie, ktoré pomáha deťom dosahovať úspechy. 

Prehupli sme sa do druhého polroka, na chvíľu si možno oddýchneme od testov a písomiek. Avšak hodnotenie je každodennou súčasťou učiteľskej práce. Očakáva sa, že učiteľ bude hodnotiť s nadhľadom, objektívne, pozitívne, konštruktívne, podporujúco, známkami, slovne, autenticky atď.  Učiteľ by skrátka mal hodnotiť tak, aby... Doplňte si túto vetu podľa vlastnej predstavivosti, či nárokov, ktoré zažívate. Otázkou však je ako a  prečo vlastne?

Ako učitelia (nielen prostredníctvom hodnotenia) denne pomáhame žiakom tvoriť ich vlastný sebaobraz. Niečo, čo ich sprevádza omnoho ďalej, než len po dvere triedy či školy... Je možné robiť to tak, aby nás to "zaťažovalo" čo najmenej a zároveň to žiakom pomáhalo napredovať "čo najviac" ?   

Hodnotenie má obrovský dosah a jeho zdanlivo jednoduché a "malé " súčasti nás (rovnako ako deti) ovplyvňujú a sprevádzajú celý život. O tom, ako sa s touto zodpovednosťou vyrovnávať, ako hľadať  a nachádzať to správne pre seba a svojich žiakov, sa budeme rozprávať na workshope.

Jeho súčasťou budú aj praktické aktivity, v ktorých si účastníci vyskúšajú a vytvoria svoje  princípy  a aktivity , týkajúce sa hodnotenia, zostavené "na mieru" svojho učenia, školy a triedy.

Workshopom nás prevedie: PaedDr. Ľubica Noščáková, pedagogička s viac ako 20 ročnou praxou, ktorej žiaci (už v r.1996 - 2000 hodnotení v 1.-4.ročníku výhradne slovne v rámci overovania slovného hodnotenia v projekte Step by step) sú už úspešnými aktívnymi mladými ľuďmi. Ich reflexie, rovnako ako všetky jej časom nadobúdané nové a nové skúsenosti a vedomosti budú súčasťou workshopu. Ľubica patrí k TOP 10 oceneným pedagógom Slovenska za rok 2018, je úspešnou blogerkou, dobrovoľníčkou a aktivistkou, spoluzakladateľkou Občianskeho združenia Pohodovo a minulý rok robila aj akčný výskum na tému Formatívne hodnotenie ako prostriedok podpory úspešnosti každého žiaka, ktorého výsledky boli prekvapivé a ukázali, ako  prostredníctvom formatívneho hodnotenia zvýšiť úspešnosť žiakov.

Workshop sa uskutoční dňa 20.2.2019 v čase od 14,00 do 17, 00 hod. Workshop je bezplatný. 

----------------------------------------------------------------

Štvrtým podujatím bratislavského EduPointu bol workshop Ako horieť a nevyhorieť. Účastníci sa stretli na  na inšpiratívnom podujatí, ktoré boloí 29.januára 2019 od 14,00 hod v EduPointe, Rovniankova 15, Bratislava. 

  • Chceme byť inšpiratívnymi učiteľmi, používať inovatívne metódy pri vyučovaní, iniciatívne sa vzdelávať, byť vzorom pre žiakov a vzájomnou podporou pre kolegov, no v prvom rade sa potrebujeme postarať o seba. Pretože iba ten kto horí, vie zapáliť ostatných. Učiteľstvo je psychicky veľmi náročná práca a preto je dôležité starať sa o svoj vnútorný oheň. Nech nevyhasne po pár rokoch či v hektických obdobiach, s ktorými sa počas školského roka stretávame.
  • Na workshope sa účastníci mohli pútavou formou dozvedieť o tom, čo je (a čo nie je) syndróm vyhorenia, v prípade záujmu sa mohli otestovať. Diskutovali aj o príčinách vyhorenia, a najmä o možnostiach jeho prevencie.

Workshopom nás previedol Matúš Bakyta, ktorý pracuje ako psychológ a lektor "na voľnej nohe".  Od roku 1993 do 2006 bol aktivistom a pracovníkom viacerých mimovládnych organizácií (Greenpeace, Živica, Ľudia proti rasizmu), kde si syndróm vyhorenia zažil na vlastnej koži. Tejto téme sa neskôr venoval aj vo svojej diplomovej práci. Aj na základe tejto osobnej skúsenosti sa snaží šíriť povedomie o syndróme vyhorenia, či už ako lektor (formou workshopov) alebo individuálnymi konzultáciami s klient/k/ami.  V rokoch 2015-2018 Matúš pracoval aj ako školský psychológ v CZŠ Narnia. Na webovej  stránke vyhorenie.sk pôsobí ako jeden z odborníkov, na ktorých sa môžete obrátiť o pomoc.

------------------------------------------------------------------

Tretím podujatím bratislavského EduPointu bol 12.12. 2018 seminár „Inkluzívne vzdelávania – nasmerovaní k zmene“, kde predstavili dve dámy zo ZŠ Dubová v Bratislave svoju činnosť v tejto oblasti. Ich škola pracuje posledné tri roky na zmenách smerom k inkluzívnemu vzdelávaniu, ktoré ovplyvňujú výchovu a vzdelávanie žiakov, sebarealizáciu pedagogických pracovníkov, ako aj spôsob vedenia školy. Zmenu vytvárajú z vnútra. Snažia sa využívať a rozvíjať zdroje, ktoré počas svojej práce získali. Na stretnutí  predstavia princípy, na ktorých zmenu stavajú, konkrétne aktivity, ktoré sa im osvedčili, ale aj prešľapy, na ktorých sa učia a posúvajú ďalej. 

ZŠ Dubová, ktorú  reprezentovali Mgr. Eva Dubeňová – riaditeľka školy, učiteľka 1. stupňa  a Mgr. Zuzana Krnáčová, MA, PhD. – liečebná pedagogička, učiteľka výtvarnej výchovy je víťaz Ceny Generácia 3.0 v kategórii Osobnosť pripravená na zmeny, ktorú im v roku 2018 udelila Nadácia Pontis. "Učiteľka, ktorá si na chodbe spieva na plné hrdlo, riaditeľka s dverami dokorán, aby za ňou mohli kedykoľvek prísť žiaci, či nápisy nabádajúce k tomu, aby sa študenti neprestali pýtať. Toto sú bežné obrazy na Základnej škole na Dubovej ulici v Bratislave. Podľa riaditeľky nič nebráni tomu, aby podobne vyzerala akákoľvek škola na Slovensku. Hovorí, že základom sú zmena zmýšľania a srdce na dlani," toto ich charakterizuje na stránkach  Generácie 3.0 Nadácie Pontis. 

 

-------------------------------------------------------------------

Druhým podujatím v bratislavskom Edupointe bol dňa 13.11. 2018 seminár "Učiace sa školy".

Rýchle ekonomické, technologické a spoločenské zmeny výrazne ovplyvňujú fungovanie našej spoločnosti. Mení sa správanie a očakávania žiakov a ich rodičov vo vzťahu ku školám. Štátne vzdelávacie systémy (nielen ten slovenský) sa ocitajú v kríze, tradičné pojatie profesie učiteľa naráža na celý rad nových prekážok. Na túto situáciu by malo reagovať predovšetkým ministerstvo školstva so svojimi priamo riadenými organizáciami, čo sa však deje v nedostatočnej miere. Nádeje vkladané do dokumentu Učiace sa Slovensko sa zatiaľ nenaplnili a jeho inovačný potenciál zostáva trestuhodne nevyužitý.

Skupina neziskových organizácií preto prichádza s projektom Učiace sa školy, ktorého ambíciou je pomôcť zriaďovateľom, školám, riaditeľom a učiteľom implementovať v podmienkach svojich škôl vybrané myšlienky dokumentu Učiaceho sa Slovenska tak, aby sa potrebné zmeny nášho vzdelávacieho systému stali po malých krokoch skutočnosťou.

Vladimír Burjan – jeden zo spoluautorov Učiaceho sa Slovenska – priblíži na seminári v bratislavskom Edupointe projekt Učiace sa školy. Uvedie účastníkov seminára do problematiky projektu a predstaví desať pripravených tematických modulov, ktoré môžu školy začať implementovať bez zmien legislatívy a bez veľkých finančných nárokov. Reč bude aj o niektorých všeobecných princípoch zavádzania zmien v organizáciách a o spôsobe, ako posudzovať dosiahnuté výsledky.

---------------------------------------------------------------------------

Činnosť EduPointu Bratislava v spolupráci s Nadáciou Pontis sme odštartovali zaujímavým podujatím dramacentra EDUdrama, ktoré ako prvé na Slovensku realizuje interaktívne zážitkové programy pre všetky vekové kategórie. 

2.10.2018 sme sa stretli na workshope 4. POSCHODIA

Účastníci workshopu sa naučili, ako vystavať hodinu a zaradiť metódy dramatickej výchovy do vyučovania,  zakomponovať do jednotlivých fáz techniky, ktoré oživia vyučovanie a zároveň prehĺbia vedomosť. V štyroch fázach nazerania na vzdelávací obsah (napr. literárne dielo, historickú udalosť, konfliktnú situáciu, matematické riešenia či vizuálny obraz,): jeho asociatívne vnímanie, rozbor formálneho prevedenia, analýzu obsahu a hľadanie kontextov, ich lektorky naučili, ako vystavať a zaradiť metódy DV do  vyučovania. Táto metóda  umožňuje prepájať vzdelávacie obsahy viacerých predmetov, napĺňať vyučovanie prierezových tém a prinášať nové námety a inšpirácie aj pre ostatné vyučovacie predmety. Techniky, ktoré  spolu  na workshope prežili na vlastnej koži pomôžu žiakom orientovať sa v informáciách, kriticky myslieť, hľadať kontexty, zvládať problémové situácie a lepšie sa učiť.

Nechýbalo tvorivé prostredie a dobrá nálada.

Kto je EDUdrama

Využitím metód a postupov dramatickej výchovy zostavujeme vzdelávacie lekcie, ktoré učia deti riešiť konkrétne situácie, rozvíjajú metakomunikáciu a kontextové myslenie. Sú vystavané ako kombinovaný celok, v ktorom sa striedajú pohybové aktivity, hra v role, hľadanie a spracovanie informácií, práca s materiálom a uvažovanie o situáciách. Cez vlastné konanie, vstupovaním do príbehov, riešením problémových situácií spoznávajú okolitý svet aj seba samých. Každá lekcia je vedená fiktívnym príbehom inšpirovaným kvalitnými literárnymi textami. Žiaci prechádzajú týmto príbehom a konaním za postavy sa učia formulovať vlastný názor a premýšľať v súvislostiach. Vytvárajú si tak nový zásobník skúseností (nad rámec tých každodenných) a životných situácií zažitých nanečisto. Tým že si prežijú príbeh na vlastnej koži, umožní im to citové preniknutie do preberanej témy. Hlbšie pochopia motivácie, dôvody a východiská postáv na rôznych stranách, čím je možné preberať so žiakmi aj ťažké a závažné kultúrno-spoločenské témy. Osobný prežitok je potom najlepším prostriedkom prehodnotenia a usporiadania rebríčka hodnôt každého účastníka programu.