ExpEdícia s Indíciou - Bratislava 11/2018

ExpEdícia s Indíciou - Bratislava 11/2018

Školenie k metodike vyučovania prírodných vied podľa ExpEdície sa bude konať 16. – 17. novembra 2018 v Bratislave. ExpEdícia Vám pomôže rozvíjať u žiakov komplexnú prírodovednú gramotnosť a zručnosti spolupráce s rovesníkmi. Naučíte sa viesť výskumne ladenú hodinu, na ktorej žiaci formulujú svoje predpoklady, experimentujú, tvoria modely, rozvíjajú si pozorovacie zručnosti, diskutujú v skupinách, učia sa tvoriť vlastné závery a rozmýšľajú v súvislostiach viacerých predmetov. Zoznámite sa s prvými tromi tematickými celkami pre 5. ročník ZŠ, v ktorých prepájame biológiu a geografiu.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára nižšie na tejto stránke. Zaslané prihlášky považujeme za záväzné.

Termín: 16.-17. november 2018 (rozsah 16 x 45 minút)
Miesto: Bratislava (Indícia n.o., Rovniankova 15, Bratislava)
Lektori: Romana Schubertová, Monika Chrenková, Martina Škodová, Martin Kuruc, Katka Kotuľáková
Prihlasovanie: do 8.11.2018 (alebo do naplnenia kapacity)

Účastnícky poplatok:

  • 80 € (zahŕňa odborný program, drobný školiaci materiál)
  • poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však do 8.11.2018)
  • poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na faktúru, cez TatraPay alebo CardPay (úhrada v hotovosti nie je možná)
  • každý účastník školenia získa zľavový kód 20% na nákup pracovných zošitov ExpEdícia z biológie a geografie pre piaty ročník ZŠ (bude zaslaný mailom do dvoch týždňov po školení)

Program školenia:

  • v piatok od 9:30 do 17:30 
  • v sobotu od 9:00 do 16:45

16. november 2018

9:15 – 9:30      Registrácia účastníkov

9:30 – 10:00    Prečo niečo meniť?

Porozprávame o tom, ako nároky spoločnosti menia požiadavky kladené na súčasné vzdelávanie a predstavíme ExpEdíciu a jej koncepciu šiestich tematických celkov s prelínajúcimi sa aktivitami z biológie a geografie ako jednu z reakcií na tieto zmeny.

10:00 – 11:30    BIO BLOK 1

Zažijeme, akými spôsobmi vedci prichádzajú na nové objavy alebo potvrdzujú svoje predpoklady a pochopíme, že aj žiaci môžu realizovať vzdelávacie aktivity, ktoré zodpovedajú vedeckým postupom. Zároveň zistíme, Kde sa vo vode berie kyslík... a prostredníctvom aktivity rozoberieme, čím sú tieto vedecké postupy špecifické.

11:30 – 11:45     Prestávka

11:45 – 13:15     BIO BLOK 2

Ak je cieľom prírodovedného vzdelávania rozvíjať poznatky žiakov rovnako ako aj spôsobilosti vedeckej práce, ktoré využijú aj v bežnom živote, je potrebné pre to vytvoriť vhodné podmienky. Prostredníctvom realizácie aktivít spoznáme, ako je možné rozvíjať spôsobilosť predpokladať (Neviditeľní obyvatelia vody) pozorovať (Život v horských oblastiach), klasifikovať (Stratégie prežitia rastlín vo vode), merať (Zelené zásobárne), či usudzovať (Nie je lebka ako lebka).

13:15 – 14:15    Prestávka na obed

14:15 – 15:45     BIO BLOK 3

Biológia je špecifická tým, že niektoré javy nemôžeme zo žiakmi pozorovať priamo. Aktivity ExpEdície preto často využívajú modelovanie situácií, v ktorom sa žiaci stanú súčasťou deja. Boli ste už niekedy v koži vydry (Vydry a zdroje) alebo v kožuchu poľných cicavcov (Líška a hraboš)? Uvidíme, na čo simuláciou ich života prídeme. Pozrieme sa však aj na to, ako je možné prostredníctvom projektov meniť mylné predstavy žiakov (Ako rozoznáme lesné druhy vtákov?).

15:45 – 16:00     Prestávka

16:00 – 17:30    Skupinová dynamika a motivácia

Čo naozaj podporuje v deťoch chuť objavovať? Najčastejšou výzvou pre učiteľov je porozumenie svetu detí. Predstavíme si tému skupinovej dynamiky, budeme hovoriť o jej prvkoch a faktoroch, ktoré ju ovplyvňujú. Prierezovou témou bude motivácia. Ako sa dianie v skupine premieta na motivácii žiakov. Otvoríme aj tému ako pracovať s chybou a ako citlivo facilitovať žiacke diskusie. Pozdieľajte s nami otázky, ktoré máte vo vzťahu k týmto témam.

 

17. november 2018

9:00 – 10:30      GEO BLOK 1

Správnymi metódami a stratégiami vieme do procesu porozumenia tomu, čo sa okolo nás deje, aktívne zapojiť žiakov. Nie všetky procesy v krajine vieme pochopiť jej priamym pozorovaním. Môžeme však využiť modely. Vďaka nim v “koži žiakov” pochopíme, čo vyjadrujú vrstevnice (Kľukaté vrstevnice), ako vznikajú oblaky  (Vytvorme si oblak) a budeme pozorovať, ako rieka mení krajinu (Podivuhodný život rieky).

10:30 – 10:45     Prestávka

10:45 – 12:15     GEO BLOK 2

Ešte aktívnejšie a zábavnejšie to bude, ak sa na chvíľku budeme planétou či kométou (Veselá Slnečná sústava) alebo sa zahráme objaviteľské hry pri ktorých sa “mimochodom” naučíme vyjadriť geografickú polohu svetadielov a oceánov (Je Tichý ocean naozaj tichý?, Záchrana potápajúcej sa lode). 

12:15 – 13:15    Prestávka na obed

13:15 – 14:45     GEO BLOK 3

V ExpEdícii učiteľ neodovzdáva žiakom hotové poznatky, dá im nástroje, ako si ich vedia získať a objaviť. Takto vedenú hodinu si zažijete pomocou experimentu (Zohrejme si Zem) či mapy a textu (Životodarná rieka). Zároveň sa spolu pozrieme na časté chyby a automatizmy učiteľov, ktoré zdanlivo predstavujú drobnosti, no v skutočnosti nepodporujú, občas až narúšajú prirodzený proces učenia sa u detí.

14:45 – 15:00     Prestávka

15:00 – 16:30    Formatívne hodnotenie a úrovne poznania a spôsobilostí žiakov

Formatívne hodnotenie ponúka spôsob ako zistíme úroveň poznania, spôsobilostí a postojov, ktoré si žiak osvojil v priebehu samotného učenia sa.  Ukážeme si, že zároveň predstavuje nástroj, ktorým vytvárame žiakom priestor pre ďalší rozvoj, čím ich učenie nadobúda lepší zmysel . Spolu sa pokúsime identifikovať cieľové koncepty, spôsobilosti a popísať ich rôzne úrovne prítomné v skupine učiacich sa žiakov. 

16:30 – 16:45     Záver a informácie o možnosti zakúpenia učebných materiálov pre 5. ročník ZŠ

 

Pred prihlásením a účasťou Vás chceme upozorniť, že počas podujatia môže byť prítomný fotograf a fotograficky zaznamenávať jeho priebeh. Takto získané fotografie budú podľa VOP môcť byť použité na ilustračné a informačné účely súvisiace s aktivitami Indície.

Prípadné otázky nám napíšte na expedicia@indicia.sk

UPOZORNENIE:

Prihláška je platná až vtedy, keď Vám do mailu príde potvrdenie o jej prijatí (systém ho zasiela automaticky do niekoľkých minút po odoslaní formulára). Ak takéto potvrdenie nedostanete, alebo sa Vám nedarí vyplniť formulár, kontaktujte nás čo najskôr na skolenia@indicia.sk, aby sme mohli situáciu riešiť.