Forma podpory

Forma podpory

Pilotným školám v projekte poskytujeme podporu na viacerých úrovniach

1. Metodické vzdelávanie a sprevádzanie učiteľov:

  • 2 – 4 školenia za rok vedené prakticky formou workshopov (učitelia v roli žiakov) so zameraním na implementáciu princípov induktívneho poznávania, skupinovej práce a formatívneho hodnotenia
  • 4 – 6 konzultačných návštev odborníkov z expertného tímu priamo na vyučovaní na každej zapojenej škole

2. Prepracované učebné materiály vo forme pracovných listov pre žiakov a metodických listov pre učiteľov rešpektujúce proces prirodzeného poznávania a učenia sa u detí (s pokrytím vzdelávacích cieľov iŠVP a previazaným na nosné myšlienky prírodovedného kurikula):

  • 5. ročník – biológia, geografia (od februára 2017)
  • 6. ročník – biológia, geografia, fyzika (od septembra 2017)
  • 7. ročník – chémia (od septembra 2017)

3. Odborná pomoc vedeniu škôl s organizáciou vyučovania.

4. Zapojenie vysokoškolských študentov učiteľstva prírodných vied – priama asistencia 13-tich študentov na vyučovaní na vybraných školách, ich spätná väzba k priebehu vyučovania a interakcii v triede.

5. Konzultácie pri práci s materiálnym vybavením škôl.

Učebné materiály tvoríme a testujeme pre jednotlivé ročníky 2. stupňa postupne (príklad pre 5. ročník biológia – geografia)

1. šk. rok – testujeme vybrané pilotné konštruktivistické aktivity,

2. šk. rok – aktivity upravujeme podľa našich pozorovaní a spätnej väzby od učiteľov, zoraďujeme do didaktických sekvencií a tematických celkov, vytvárame ďalšie konštruktivistické aktivity s cieľom pokryť celý ročný tematický plán, hľadáme prirodzené medzipredmetové vzťahy,

3. šk. rok – aktivity upravujeme podľa našich pozorovaní a spätnej väzby od učiteľov, zoraďujeme do didaktických sekvencií a tematických celkov, vznikne séria pilotných učebných materiálov pre celý daný ročník, začíname realizovať školenia pre ďalšie školy pre daný ročník.