Konferencia Hejného metóda – 9/2018 Košice

Konferencia Hejného metóda – 9/2018 Košice

Prihlasovanie na konferenciu Hejného metóda – 9/2018 Košice bolo ukončené.

Konferencia Hejného metóda sa bude konať v Košiciach, a to 29. septembra 2018. Prihlasovanie bude otvorené do 18.9., alebo do naplnenia kapacity. Program je zložený z úvodného bloku a 3 workshopov. V rámci 90-minútových workshopov sa budete aktívne venovať konkrétnym matematickým prostrediam alebo vybranej pedagogicko-didaktickej téme. 

Do programu sme zaradili aj nové témy a prostredia. Konferencia je preto vhodná aj pre začiatočníkov, a tiež aj pre pokročilých. Pri každom workshope je v zátvorke uvedený vzdelávací stupeň, pre ktorý je workshop nastavený (ak je to relevantné). Prihlásiť sa však môžete na ktorýkoľvek workshop podľa vlastného záujmu, výber programu sme sa tentokrát rozhodli nechať čisto na Vás. Máte tak príležitosť pozrieť si využitie Hejného metódy aj na rôznych vzdelávacích stupňoch.

Termíny a cena:

 • Termín: 29. september 2018 (rozsah 8 x 45 minút)
 • Miesto: Košice (ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice)
 • Cena: 55 € (zahŕňa účasť na programe, drobný školiaci materiál, obed a kávové občerstvenie)
 • poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na faktúru, cez TatraPay alebo CardPay (úhrada v hotovosti nie je možná)
 • Prihlasovanie: predĺžené do 21. septembra 2018 (resp. do naplnenia kapacity)

Lektorovať budú:

 • za SR: Dagmar Môťovská, Radka Haláková, Ivica Grafová, Anna Čamajová, Viera Harmincová, Valéria Knapová, Jana Buteková
 • za ČR: Gabriela Hlavatá, Petra Prokopová Machalová, Pavel Šalom 

Program konferencie:

 • registrácia prebehne od 8:00, program začína o 8:30
 • ukončenie konferencie je plánované na 16:45
 • počas konferencie budete rozdelení do menších skupín (cca 18 osôb)
 • program ponúkame pre skupiny
  - materské školy – začiatočníci aj pokročilí,
  - 1. stupeň ZŠ – začiatočníci aj pokročilí,
  - 2. stupeň ZŠ – začiatočníci aj pokročilí.
 • v rámci 90-minútových workshopov sa budete aktívne venovať konkrétnym matematickým prostrediam alebo vybranej pedagogicko-didaktickej téme
 • pri každom workshope je v zátvorke uvedený vzdelávací stupeň, pre ktorý je daný workshop nastavený (ak je to relevantné)
 • prihlásiť sa však môžete na ktorýkoľvek workshop podľa vlastného záujmu, výber programu sme sa tentokrát rozhodli nechať čisto na Vás, máte tak príležitosť pozrieť si využitie Hejného metódy aj na rôznych vzdelávacích stupňoch (prečítajte si anotácie k jednotlivým workshopom)
 • workshopy si vyberiete už priamo v prihláške cez formulár, výber si preto vopred premyslite, dodatočné presuny nebudú možné (zoznam workshopov v pdf)
 • účasťou na konferencii získate certifikát o jej absolvovaní (podmienkou je účasť na všetkých 3 workshopoch, a tiež aj úvodnej časti programu)

Partnerom podujatia je:

spoločnosť DIDACTIVE, s.r.o. 

ANOTÁCIE K WORKSHOPOM:

Stavby z kociek (od MŠ po 2.stupeň ZŠ)

 • smerovanie a osobitosti tohto matematického prostredia od predškolskej výchovy až po výučbu žiakov 2. stupňa ZŠ
 • didaktický potenciál úloh v rôznom veku

Číslo (MŠ)

 • budeme hľadať prepojenia medzi prostrediami, ktoré otvárajú svet čísel a ich rôzne role (Autobus, Krokovanie, Stavitelia, Podlahári, Hranolčeky, atď.)
 • zamyslíme sa nad tým, ako dieťa vníma číslo rôznymi zmyslami

Hranolčeky (MŠ)

 • základ tohto matematického prostredia tvoria Cuisenairove hranolčeky, ich manipuláciou skúmame, staviame, meriame, porovnávame, triedime, počítame
 • pomocou hry prenikneme do sveta čísel, zážitkovo sa oboznámime s matematickými pojmami: patrí, nepatrí, polovica, prvý, posledný, medzi, viac, menej, najmenej, najviac, dlhší ako, kratší ako, v poradí, štvorec, obdĺžnik, atď.

Rytmus v krokovaní (MŠ)

 • matematické prostredie Krokovanie ponúka aktivity, ktoré prepájajú rytmus s pohybom a slovom, synchronizáciou týchto prvkov rozvíjame u dieťaťa aj jeho bystrosť, vnímanie, schopnosť sústrediť sa, jemnú motoriku a nervo-svalovú koordináciu
 • vyskúšame si aktivity, ktoré deťom otvárajú svet čísel, vyjadrený pohybom, zmenou polohy, alebo porovnaním polôh na krokovacom páse – číselnej osi

Smetiari (MŠ)

 • v rámci workshopu sa zameriame na jednu vybranú časť z matematického prostredia Smetiari
 • cez sériu aktivít zažijeme rôzne činnosti: asociácie, triedenie, klasifikácie, usporiadanie, prácu s dátami, spôsoby evidencie dát (tabuľka)

Detský park a Cyklotrasy (1. stupeň ZŠ)

 • manipulatívna práca s údajmi, farebné cesty medzi stanoviskami na schematickej mape, orientácia na mape, rozvoj analytického myslenia a abstrakcie
 • prepojenie s aritmetikou formou časových alebo vzdialenostných údajov
 • príprava na prácu s grafmi

Vývojový diagram (1. stupeň ZŠ)

 • workshop umožní porozumieť vývojovému diagramu ako nástroju na evidenciu a využitie opakovaných dejov
 • jedná sa o grafický záznam pracovného procesu, vhodného napríklad na zavedenie algoritmov písomného násobenia a delenia

Drievkové stavby / geometrické telesá (od MŠ po 2. stupeň ZŠ)

 • geometrické manipulatívne prostredie, kde si žiaci riešením úloh budujú predstavy o 3D telesách a ich vlastnostiach
 • tvorba a premena tvarov podľa daných podmienok, skúsenosti s obsahom, obvodom, povrchom a objemom
 • počítame vrcholy, hrany a steny geometrických telies, hľadáme závislosti a vzťahy medzi nimi, neskôr zovšeobecňujeme, odhaľujeme postupnosti

Náhoda / Pravdepodobnosť (1. stupeň ZŠ)

 • prierezová téma, prostredie náhody
 • zoznámenie sa s úlohami orientovanými na rozvoj pravdepodobnostného myslenia od 1. po 5. ročník ZŠ, s ich výskytom v jednotlivých prostrediach i mimo nich

Slovné úlohy (1. a 2. stupeň ZŠ)

 • čím sa líšia (ako vyzerajú) slovné úlohy v Hejného metóde?
 • vyskúšame si rôzne stratégie riešenia úloh, najmä stratégiu dramatizácie alebo simulovanej dramatizácie
 • ujasníme si rolu slovnej úlohy v rozvoji matematického myslenia, aj rôzne významy čísla v slovných úlohách

Indické násobenie (1. stupeň ZŠ)

 • zoznámime sa s didaktickým postupom pri zavádzaní násobilky
 • pri práci s tabuľkou násobkov si vyskúšame vyvodzovanie jednotlivých násobilkových spojov, načrtneme aj ďalšie aritmetické a algebraické ciele
 • predstavíme didaktické prostredie Indické násobenie, jeho výhody a špecifiká

Pavučiny (1. a 2. stupeň ZŠ)

 • štrukturálne prostredie, ktoré pracuje s číslami prepojenými v grafickej schéme, prehlbuje operácie sčítania, odčítania, ale aj násobenia a delenia
 • názornou cestou vedie žiaka k poznávaniu hlbších matematických myšlienok (napr. aritmetické rady a postupnosti)

Šípkové grafy (1. a 2. stupeň ZŠ)

 • aritmetické prostredie, v ktorom žiaci počítaním odhaľujú vzťahy medzi číselnými operáciami a pripravujú sa na riešenie aj zložitejších rovníc
 • vyskúšame si rôzne metódy riešenia šípkových grafov, postupné vylepšovanie metódy pokus-omyl a skúmanie funkčných závislostí

Obvod a obsah (1. a 2. stupeň ZŠ)

 • v prostredí štvorčekovej siete ponúkneme úlohy, ktoré vedú k objaveniu a porozumeniu vzorcom platným pre rôzne rovinné útvary
 • vyskúšame si metódu uvoľňovania parametra pri objavovaní vzorca pre obsah trojuholníka, či obsah lichobežníka

Objem (2. stupeň ZŠ)

 • porovnávanie obsahu rovinných útvarov a objemu rôznych telies z kociek
 • získavanie skúseností so zväčšovaním objemu kocky v závislosti na zväčšovaní dĺžky hrany, objem kvádra
 • úlohy smerujúce k odhaleniu Cavalieriho princípu

Pytagorova veta (2. stupeň ZŠ)

 • úlohy v didaktickom prostredí štvorčekovej siete, ktoré postupne vedú žiakov k odhaleniu Pytagorovej vety