O Informatike s Emilom

Dlhodobým cieľom projektu Informatika s Emilom je pripraviť unikátny ucelený vzdelávací systém informatiky od škôlky až po koniec základnej školy a následne aj školy strednej. Výsledkom bude kom­plexné nadnárodné ku­rikulum informatiky a súbor programovacích prostredí, metodických materiálov pre učiteľov a pracovných zošitov pre žiakov k naplneniu tohto cieľa. Projekt je jedinečný tým, že sa dô­sledne a kvalifikovane orientuje na školu, na podporu bežného učiteľa a každého žiaka v triede. 

Kde sme teraz

Vytvorili sme sériu prostredí, v ktorých Robot Emil plní rôzne úlohy. Momentálne Robot Emil pokrýva celú problematiku programovania pre deti vo veku 8-9 rokov (3. ročník základnej školy). K softvéru máme aj pracovné listy pre žiakov a metodické materiály pre pedagógov. Každého, kto chce pracovať s Emilom  vyškolia naši odborní školitelia.

Nabáda spolupracovať a skúmať

Emil rešpektuje žiaka na prvom stupni vzdelávania, jeho kognitívny vývin a jeho potreby. Emil pozná a využíva všetko, čo je výnimočné a cenné na primárnom vzdelávaní. Svojou konštruktivistickou metódou vytvára príležitosti na spoluprácu a tvorbu.

Rozvíja rozmanité schopnosti

Emil rozvíja informatické myslenie spolu s logickým a matematickým myslením, kritickým a analytickým prístupom k informáciám a problémom, tvorivosťou, komunikáciou a sebavyjadrením.

Vzniká výskumom na školách

Náš tím vyvíja Emila v troch spolupracujúcich školách (verejnej, súkromnej a cirkevnej) v spolupráci s 90 žiakmi a piatimi pedagógmi. V tomto školskom roku sa k pilotovaniu pridávajú ďalšie základné školy na Slovensku, vo Švajčiarsku, v Česku a v Anglicku. 

Odborní garanti

Projekt realizujeme s odborným tímom pod vedením prof. RNDr. Ivana Kalaša, PhD., vedúceho Ka­tedry základov a vyučovania informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a RNDr. Andreja Blaha, PhD., ktorí sa venujú vývoju konštruktivistických softvérových programova­cích prostredí pre žiakov už viac ako 20 rokov. O kvalite ich práce svedčí aj úspech ich softvérových prostredí a s nimi súvisiacich metodík a učebníc, ako napr. Imagine Logo, ktoré sa používa v školách 15-tich krajín sveta, ako aj nedávna vedúca úloha prof. Kalaša vo vývoji vzde­lávacieho obsahu pre školské programovanie pre 5. a 6. triedy základných škôl v Anglicku.

Ako získať Emila

Softvér a aj pracovné zošity sa dajú zakúpiť v časti eshop. Podmienkou pre výučbu s Emilom je absolvovanie školenia s našimi lektormi.

Cena:

Softvér Emil pre školský rok 2018/2019 je 79,80 € pre jednu školu. Pre odvážne školy, ktoré sa s nami rozhodnú ísť do tohto projektu hneď pri jeho spustení, máme však zvýhodnenú cenu a to za spomínaných 79,80 € budú môcť Emila používať až do konca školského roka 2019/2020. Táto ponuka platí pre tých, ktorí si Emila zakúpia do 30. apríla 2019.

Pracovné zošity:

Rovnako sa dajú zakúpiť v eshope Indície. Cena jedného je 3,96 € eur. Okrem úloh priamo spojených so softvérom obsahujú aj pexeso a iné vystrihovacie skladačky a hry.

Viac o odbornom koncepte a o projekte si prečítate:

  • v článku v časopise Dobrá škola z januára 2019,
  • v rozhovore s prof. Kalašom pre Učiteľské noviny z januára 2019,
  • v rozhovore s prof. Kalašom pre portál EDUworld z novembra 2018,
  • v rozhovore s prof. Kalašom pre Denník N z februára 2018,
  • v príspevku prof. Kalaša z konferencie Didinfo 2017 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.