Pre 1. stupeň

Pre 1. stupeň

Pre učiteľov primárneho vzdelávania – Informatika s Emilom

  • Nový vzdelávací obsah pre 1. stupeň základných škôl
  • Súbor konštruktivistických softvérových prostredí pre rozvoj informatického myslenia a základov programovania žiakov 3. ročníka. Prostredia spĺňajú kritériá primeraných vzdelávacích nástrojov pre učenie sa – sú interaktívne, otvo­rené a vývinovo primerané. Prostredia pre žiakov 1. stup­ňa ZŠ sú pôvodné (vyvinuté v tomto projekte). Deti rôznymi typmi úloh sprevádza priateľský robot Emil.
  • Metodické materiály k softvérovým prostrediam starostlivo rozvíjajúce základné informatické koncepty, overené v praxi, otvorené pre ďalší rozvoj aj na základe nápadov a podnetov od učiteľov. Pomocou nich dokážu učitelia lepšie využiť potenciál našich nových edukačných prostredí vo vzdelávaní svojich žiakov.