Tím Tvorivej triedy

Kto sa Vám bude venovať?

Tím lektorov

RNDr. Vladimír Burjan

riaditeľ firmy Exam, šéfredaktor časopisu Dobrá škola

 

Mgr. Lukáš Bakoš

riaditeľ Maxman Consultants

 

Mgr. Andrea Cinegová

garantka Comenia Script na Slovensku

 

Mgr. Peter Farárik

geograf, metodik, učiteľ

 

Mgr. Rastislava Haláková

učiteľka, lektorka Hejného metódy

 

Prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

vedúci Katedry chémie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity

 

Mgr. Tibor Hujdič

lektor seminárov o podpore detí v čítaní a čitateľskej gramotnosti, majiteľ detskéko kníhkupectva www.mrkvicka.sk

 

Prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

vedúci Katedry základov a vyučovania informatiky na FMFI UK v Bratislave,

odborný garant programu Tvorivý učiteľ pre tvorivú triedu

 

Mgr. art. František Király

hudobník, novomediálny umelec, vysokoškolský učiteľ, doktorand, Katedra hudobnej výchovy, Pedagogická fakulta UK Bratislava

 

Mgr. David Králik

učiteľ, mentor, pracuje v n. o. LEAF, vedie mentoringový program pre učiteľov (IRPU)

Mgr. Martin Kríž

lektor, učiteľ, metodik a programový manažér n.o. Indícia

 

Mgr. Martin Kuruc, PhD.

vysokoškolský učiteľ, Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta UK v Bratislave

 

Mgr.art. Lucia Lebišová

akademická maliarka, učiteľka a  lektorka kurzov výtvarnej výchovy

 

RNDr. Dagmar Môťovská, PhD.

odborná garantka Hejného metódy na Slovensku

 

Mgr. Romana Schubertová, PhD.

vysokoškolská učiteľka, Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Mgr. Ľubica Šoltésová

lektorka o.z. Otvorená hra

 

RNDr. Martina Škodová, PhD.

vysokoškolská učiteľka, Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

PhDr. Stanislav Štepáník, PhD.

stredoškolský a vysokoškolský učiteľ, Katedra českého jazyka, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova

 

PaedDr. Renáta Tóthová, PhD.

vysokoškolská učiteľka všeobecnej didaktiky, učiteľka fyziky

 

doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

vysokoškolská učiteľka, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

 

Tím učiteľov

Zo Súkromnej základnej školy Felix v Bratislave, Súkromnej základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na Bajkalskej ul. v Bratislave, Cirkevnej základnej školy Narnia v Bratislave

 

Manažérka projektu

PhDr. Dagmar Berecká, PhD.