O nás

O nás

Indícia je nezisková organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na slovenských školách. Našim cieľom je poskytnúť im priestor na zdieľanie skúseností a sieťovanie, ukázať im príklady dobrej praxe, vzdelávať ich a poskytovať im motiváciu a inšpiráciu.

Organizujeme pre nich rôzne školenia, semináre, ale aj konferencie Učíme pre život, HM či Indícia Roadshow. Zároveň prevádzkujeme webové portály ucimeprezivot.sk a ucmeradi.sk.

Vízia organizácie

Naším snom je krajina s kvalitným výchovno-vzdelávacím systémom, ktorý účinne pripravuje mladých ľudí na uplatnenie sa v reálnom živote, poskytuje im pestré zážitky a podnety na vlastné objavovanie sveta. Krajina, v ktorej žiaci, študenti aj učitelia chodia do školy radi. Výchovno-vzdelávací proces v nej výrazne prekonáva tradičný formálny prístup, rešpektuje súčasné trendy a potreby detí a zameriava sa predovšetkým na to, aby žiaci porozumeli učivu. Poznávací proces je pri tom chápaný ako proces konštruovania poznatkových štruktúr u jednotlivých žiakov.

Poslanie organizácie

Poslaním organizácie je vytvárať príležitosti na vzájomnú komunikáciu učiteľov a manažérov škôl s cieľom diskutovať, zdieľať skúsenosti, navzájom sa povzbudiť, vzdelávať a motivovať. Organizácia chce zároveň neformálnym spôsobom šíriť inšpiratívne myšlienky, príklady dobrej praxe a otvorene komunikovať s rodičmi, odbornou a širšou verejnosťou a prispieť tak k väčšiemu pochopeniu novo vynárajúcich sa potrieb žiakov a práce učiteľov a manažérov škôl.


Ciele organizácie a oblasti jej pôsobenia

KVALITA VZDELÁVANIA

Prostredníctvom našich aktivít chceme zvyšovať kvalitu školstva a vzdelávania. Chceme dosiahnuť vytvorenie živého, adaptabilného vzdelávacieho systému, ktorý je v súlade so životom mladých mimo tried, ako aj s ich budúcou schopnosťou zamestnať sa. Podporujeme inovatívne prístupy k vzdelávaniu a chceme ich prinášať všetkým učiteľom, ktorí o ne majú záujem.

INŠPIRÁCIA A NETWORKING

Chceme vytvárať príležitosti na stretávanie učiteľov a manažérov škôl, prepájanie aktivít, zdieľanie skúseností a vzájomné vzdelávanie. Našim cieľom je vytvárať platformy, ktoré im umožnia porovnávať a vymieňať si skúsenosti a tým sa navzájom inšpirovať a podporovať pri zavádzaní inovatívnych prístupov na svoje školy. Na podporu týchto aktivít sme sa úspešne uchádzali o možnosť stať sa EduPointom Bratislava, čo sa nám od septembra 2018 podarilo. 

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE

Naším cieľom je vytvorenie kvalitného vzdelávacieho systému, ktorí podporuje ako učiteľov tak aj žiakov. Chceme učiteľom a manažérom škôl prinášať príklady, kde takýto systém už funguje, aby sme im poskytli návody, ako ho zaviesť na svoju školu a povzbudiť ich v odhodlaní urobiť zmenu.

Pozrite si aj naše Všeobecné obchodné podmienky.